พิธีเปิด โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Global (YELG) สินค้าไทย บินไกลสู่ตลาดโลก


2019-05-03 19:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 50

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 น. ณโรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรัก สามัคคี อุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดและรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 (โขงชีมูล) และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ กรรมการรองเลขาธิการ(ประชาสัมพันธ์)หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิด โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Global (YELG)

โดยมี นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิการบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ (New economy Scademy) หรือ NEA มุ่งเน้นยกระดับการบริการภาครัฐด้วยนโยบายหรือเศรษฐกิจแบ่งปัน เพื่อช่วยให้ประชาชนในทุกระดับ ในทุกภาคส่วนของประเทศสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จากบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของประเทศ ผ่านช่องทางการเข้าถึงประชาชนทั้งในรูปแบบออฟไลน์ (อบรมสัมมนา ณ สถานที่จริง) และในรูปแบบดิจิทัล เปิดโอกาสการประกอกธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับประชาชนในทุกภาคส่วนสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการผลักดันการค้าและประเทศไทยจากภูมิภาคสู่การค้าระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่มีความมั่นคงและยังยืนต่อไป

ซึ่งการจัดโครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Global (YELG) สินค้าไทย บินไกลสู่ตลาดโลก ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 1 โดยจังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นจังหวัดแรกที่ทางสถาบันเลือกเข้ามาจัดอบรมเพราะถือเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอยู่ในลำดับที่ 24 ของประเทศมีมูลค่ารวมกว่าแสนล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการจัดงานในจังหวัดอื่นๆ อีกรวม 5 จังหวัดเมืองรอง และ 1 ครั้งในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นครสวรรค์ ราชบุรีลำปาง และกระบี่

สถาบันฯ มุ่งเน้นการจัดงานในจังหวัดเมืองรองเพื่อเข้าสู่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการส่งออกที่กระจายตัวอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศที่เน้นกลุ่มเป้าหมายในเมืองรองที่มีสินค้าและบริการอยู่แต่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการนำสินค้าและการบริการออกสู่ตลาดต่างประเทศ

โครงการนี้มีแนวคิดในการเลือกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างผู้ประกอบการส่วนกลางและผู้ประกอบการในแต่ละภูมิภาคที่ประสบความสำเร็จในการส่งออกในรูปแบบ "พี่สอนน้อง" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการผลักดันสินค้าและบริการสู่ตลาดโลกได้

โดยมี ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนมาก


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603