พิธีเปิด โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Global (YELG) สินค้าไทย บินไกลสู่ตลาดโลก


2019-05-03 19:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 58

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 น. ณโรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรัก สามัคคี อุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดและรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 (โขงชีมูล) และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ กรรมการรองเลขาธิการ(ประชาสัมพันธ์)หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิด โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Global (YELG)

โดยมี นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิการบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ (New economy Scademy) หรือ NEA มุ่งเน้นยกระดับการบริการภาครัฐด้วยนโยบายหรือเศรษฐกิจแบ่งปัน เพื่อช่วยให้ประชาชนในทุกระดับ ในทุกภาคส่วนของประเทศสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จากบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของประเทศ ผ่านช่องทางการเข้าถึงประชาชนทั้งในรูปแบบออฟไลน์ (อบรมสัมมนา ณ สถานที่จริง) และในรูปแบบดิจิทัล เปิดโอกาสการประกอกธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับประชาชนในทุกภาคส่วนสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการผลักดันการค้าและประเทศไทยจากภูมิภาคสู่การค้าระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่มีความมั่นคงและยังยืนต่อไป

ซึ่งการจัดโครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Global (YELG) สินค้าไทย บินไกลสู่ตลาดโลก ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 1 โดยจังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นจังหวัดแรกที่ทางสถาบันเลือกเข้ามาจัดอบรมเพราะถือเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอยู่ในลำดับที่ 24 ของประเทศมีมูลค่ารวมกว่าแสนล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการจัดงานในจังหวัดอื่นๆ อีกรวม 5 จังหวัดเมืองรอง และ 1 ครั้งในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นครสวรรค์ ราชบุรีลำปาง และกระบี่

สถาบันฯ มุ่งเน้นการจัดงานในจังหวัดเมืองรองเพื่อเข้าสู่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการส่งออกที่กระจายตัวอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศที่เน้นกลุ่มเป้าหมายในเมืองรองที่มีสินค้าและบริการอยู่แต่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการนำสินค้าและการบริการออกสู่ตลาดต่างประเทศ

โครงการนี้มีแนวคิดในการเลือกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างผู้ประกอบการส่วนกลางและผู้ประกอบการในแต่ละภูมิภาคที่ประสบความสำเร็จในการส่งออกในรูปแบบ "พี่สอนน้อง" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการผลักดันสินค้าและบริการสู่ตลาดโลกได้

โดยมี ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนมาก


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมือสั่งซื้อผลผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพังงา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1cY09JR5pwpSZvj4TbYWqFcMZD_aCLHyb/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ระบบ Google Meet

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 2/2564

ผ่าน VDO Conference (Google Hangout Meet)

รหัสผ่าน: mvb-hbws-zho

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 377/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GVfZoawh8naBg0ssSbHFX5obAzOmYMeu/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564