พิธีเปิด โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Global (YELG) สินค้าไทย บินไกลสู่ตลาดโลก


2019-05-03 19:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 95

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 น. ณโรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรัก สามัคคี อุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดและรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 (โขงชีมูล) และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ กรรมการรองเลขาธิการ(ประชาสัมพันธ์)หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิด โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Global (YELG)

โดยมี นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิการบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ (New economy Scademy) หรือ NEA มุ่งเน้นยกระดับการบริการภาครัฐด้วยนโยบายหรือเศรษฐกิจแบ่งปัน เพื่อช่วยให้ประชาชนในทุกระดับ ในทุกภาคส่วนของประเทศสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จากบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของประเทศ ผ่านช่องทางการเข้าถึงประชาชนทั้งในรูปแบบออฟไลน์ (อบรมสัมมนา ณ สถานที่จริง) และในรูปแบบดิจิทัล เปิดโอกาสการประกอกธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับประชาชนในทุกภาคส่วนสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการผลักดันการค้าและประเทศไทยจากภูมิภาคสู่การค้าระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่มีความมั่นคงและยังยืนต่อไป

ซึ่งการจัดโครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Global (YELG) สินค้าไทย บินไกลสู่ตลาดโลก ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 1 โดยจังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นจังหวัดแรกที่ทางสถาบันเลือกเข้ามาจัดอบรมเพราะถือเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอยู่ในลำดับที่ 24 ของประเทศมีมูลค่ารวมกว่าแสนล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการจัดงานในจังหวัดอื่นๆ อีกรวม 5 จังหวัดเมืองรอง และ 1 ครั้งในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นครสวรรค์ ราชบุรีลำปาง และกระบี่

สถาบันฯ มุ่งเน้นการจัดงานในจังหวัดเมืองรองเพื่อเข้าสู่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการส่งออกที่กระจายตัวอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศที่เน้นกลุ่มเป้าหมายในเมืองรองที่มีสินค้าและบริการอยู่แต่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการนำสินค้าและการบริการออกสู่ตลาดต่างประเทศ

โครงการนี้มีแนวคิดในการเลือกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างผู้ประกอบการส่วนกลางและผู้ประกอบการในแต่ละภูมิภาคที่ประสบความสำเร็จในการส่งออกในรูปแบบ "พี่สอนน้อง" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการผลักดันสินค้าและบริการสู่ตลาดโลกได้

โดยมี ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนมาก


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!