โครงการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดอุบลราชธานี โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2019-05-01 00:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 290

ด้วยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์ ที่จะสนับสนุนช่วยเหลือ เพิ่มศักยภาพ ให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่อุบล และสร้างบุคลากรให้กับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีในอนาคต จึงจัดทำ โครงการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ขึ้น ภายใต้กรอบการดูแลสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ สร้าง สนับสนุน ชวยเหลือ นักธุรกิจรุ่นใหม่ในอุบลราชธานี โดยคาดหวังสร้างบุคคลกร หอการค้าอุบลราชธานีในอนาคต

โครงการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดอุบลราชธานีโดยหอการค้าจังหวัด อุบลราชธานี

ด้วยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์ ที่จะสนับสนุนช่วยเหลือ เพิ่มศักยภาพ ให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่อุบล และสร้างบุคลากรให้กับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีในอนาคต จึงจัดทำ โครงการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ขึ้น ภายใต้กรอบการดูแลสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ สร้าง สนับสนุน ชวยเหลือ นักธุรกิจรุ่นใหม่ในอุบลราชธานี โดยคาดหวังสร้างบุคคลกร หอการค้าอุบลราชธานีในอนาคต

โครงการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัด อุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

1 เพื่อสร้างการรวมกลุ่มของนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดอุบลราชธานี

2 เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือให้การสนับสนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่ในจังหวัดlอุบลราชธานี

3 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้เท่าเทียมกับนักธุรกิจ รุ่นใหม่ของประเทศ

5 เพื่อเป็นกำลังสำคัญของหอการค้าอุบลราชธานีในอนาคต

==

คุณสมบัติขอผู้เข้ารวมโครงการฯ==

1ต้องเป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี แบบสามัญ แบบวิสามัญ หรือแบบสมทบ แล้วแต่กรณี

2 ต้องมีอายุระหว่าง 20 ปีถึง 45 ปี

3 ต้องประกอบวิสาหกิจการค้าในจังหวัดอุบลราชธานีหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี

การบริหารโครงการ

ให้มีคณะกรรมการบริหารขึ้นชุดหนึ่ง มีจำนวนไม่เกิน 15 คน

โดยสมาชิกที่จะดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารจะต้อง เป็นบุคคลซึ่งมีวิสาหกิจ ในจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ……บุคคลธรรมดาที่ยังไม่มีวิสาหกิจ แต่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี สามารถเข้าร่วม เป็นสมาชิกโครงการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ได้


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing