โครงการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดอุบลราชธานี โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2019-05-01 00:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 270

ด้วยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์ ที่จะสนับสนุนช่วยเหลือ เพิ่มศักยภาพ ให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่อุบล และสร้างบุคลากรให้กับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีในอนาคต จึงจัดทำ โครงการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ขึ้น ภายใต้กรอบการดูแลสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ สร้าง สนับสนุน ชวยเหลือ นักธุรกิจรุ่นใหม่ในอุบลราชธานี โดยคาดหวังสร้างบุคคลกร หอการค้าอุบลราชธานีในอนาคต

โครงการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดอุบลราชธานีโดยหอการค้าจังหวัด อุบลราชธานี

ด้วยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์ ที่จะสนับสนุนช่วยเหลือ เพิ่มศักยภาพ ให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่อุบล และสร้างบุคลากรให้กับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีในอนาคต จึงจัดทำ โครงการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ขึ้น ภายใต้กรอบการดูแลสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ สร้าง สนับสนุน ชวยเหลือ นักธุรกิจรุ่นใหม่ในอุบลราชธานี โดยคาดหวังสร้างบุคคลกร หอการค้าอุบลราชธานีในอนาคต

โครงการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัด อุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

1 เพื่อสร้างการรวมกลุ่มของนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดอุบลราชธานี

2 เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือให้การสนับสนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่ในจังหวัดlอุบลราชธานี

3 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้เท่าเทียมกับนักธุรกิจ รุ่นใหม่ของประเทศ

5 เพื่อเป็นกำลังสำคัญของหอการค้าอุบลราชธานีในอนาคต

==

คุณสมบัติขอผู้เข้ารวมโครงการฯ==

1ต้องเป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี แบบสามัญ แบบวิสามัญ หรือแบบสมทบ แล้วแต่กรณี

2 ต้องมีอายุระหว่าง 20 ปีถึง 45 ปี

3 ต้องประกอบวิสาหกิจการค้าในจังหวัดอุบลราชธานีหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี

การบริหารโครงการ

ให้มีคณะกรรมการบริหารขึ้นชุดหนึ่ง มีจำนวนไม่เกิน 15 คน

โดยสมาชิกที่จะดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารจะต้อง เป็นบุคคลซึ่งมีวิสาหกิจ ในจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ……บุคคลธรรมดาที่ยังไม่มีวิสาหกิจ แต่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี สามารถเข้าร่วม เป็นสมาชิกโครงการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ได้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603