นโยบายของหออุบล ต่อ การร่วมงาน 9 องค์กร และงาน smart city


2019-05-01 00:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 129

เมื่อวาน ได้ ไปร่วมประชุม smart ciy กับท่านรองพองาม ในฐานประธานหอการค้า (ถือเป็นการเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรก )ผม ได้ รับฟังงาน อย่างตั้งใจ เพราะมี ท่าน ผอ ธวัชชัย ผอ depa สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล ได้ กรุณ่ เลคเชอร์ ( สรุป ขอบเขต ให้ ได้ ทราบ) ได้ มีความเห็นว่า 9 องค์กรนั้น คือ สถาบันรวม ที่ทำงาน เพื่อส่วนรวม

เรื่องจุดยืน การทำงานร่วม กับ 9 องค์กร และ โครงการ smart bus

หอการค้า มีจุดยืน ส่งเสริมการค้า สร้างโอกาสให้ สมาชิก คือ ภารกิจหอการค้า (เศรษฐกิจ คือ เรื่องหลักที่หอการค้า ชำนาญ)

==ที่สำคัญ หอการค้า คือ องค์ กร ทำเพื่อส่วนรวม คณะกรรมการ แยกได้ ว่า นี่คือ ส่วนตัว และ ส่วนนี้ คือ ส่วนรวม..............หอการค้าทำเรื่องส่วนรวม

==

เมื่อวาน ได้ ไปร่วมประชุมตัวแทน 9 องค์กร เรื่อง smart city…. กับท่านรองพองาม (รองประธานหอการค้า ) ไปร่วมประชุมในฐานะประธานหอการค้า (ถือเป็นการเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรก ) จึงได้ รับฟังงาน อย่างตั้งใจ เพราะมี ท่าน ผอ ธวัชชัย ผอ depa สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล ได้ กรุณา เลคเชอร์ ( สรุป ขอบเขต ให้ ได้ ทราบ) ได้ มีความเห็นว่า 9 องค์กร คือ สถาบันรวม ที่ต้องเน้น การทำงาน เพื่อส่วนรวม

บริษัท รวมใจพัฒนาเมือง จำกัด ที่ตั้งขึ้น คือ ผู้ประกอบการ ที่ทำงานภายใต้การประกอบการ เป็นหนึ่งใน เอกชนอุบล ที่ทำงานภาคปฎิบัติ

ดังนั้น จึงต้องแยก กันชัดเจน ส่วนรวม กับส่วนตัว

ดังนั้นผม ในฐานะ ประธานหอการค้า จะขอชัดเจน ในการทำงานว่า smart city คือโครงการ ทำเพื่อส่วนรวม คือ สนับสนุน ทุกผุ้ประกอบการอย่างเท่าเทียม ในการให้โอกาส มีส่วนร่วมพัฒนาเมือง ในฐานะผู้ปฎิบัติ


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing