ประชุมการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน


2019-04-30 16:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 55

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 15:00 น. ณห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรื่องการพัฒนาลำน้ำ คูคลอง โดยให้จังหวัดจัดกิจกรรมพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยยึดหลักการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัด การมีส่วนร่วมของจิตอาสา และภาคส่วนต่างๆ รวมถึงการสร้างความยั่งยืน และดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการดูแลรักษาลำน้ำคูคลอง ให้ใสสะอาดและมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

 • จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดเป้าหมายตามข้อสังการดังกล่าว ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ในวันพุธที่ 8พฤษภาคม 2562

-เป้าหมายการดำเนินกิจกรรม ในวันที่ 8 พฤษภาคม 25621

 1. กำหนดจัดผักกำจัดผักตบชวาจำนวน 300 ต้น
 2. ตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง
 3. เก็บขยะ บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง
 4. ทำความสะอาดถนนหลังการขนวัชพืช
 • ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการจัดกิจกรรม ดังนี้
 1. การจัดกิจกรรมกำลังพลของจิตอาสา / การกำหนดพื้นที่มอบหมายภารกิจจิตอาสาและกำลังพลทั่วไป
 2. จิตอาสาอำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน 500 คน
 3. จิตอาสาหน่วยงานราชการ จำนวน 350 คน
 4. จิตอาสาอำเภอต่างๆสมทบ(ตามความเหมาะสม)
 5. จิตอาสาอำเภอวารินชำราบจำนวน 600 คน
 • การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทำงานโดยมอบหมายแบ่งหน้าที่ ให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ
 • การจัดการผักตบชวาและวัชพืชหลังการดำเนินการ
 • การขอความร่วมมือจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมนำอุปกรณ์มาใช้ในการทำงาน เช่น มีดพร้า เครื่องตัดหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว คราด เคียวเชือก ฯลฯ
 • ประธานฯมอบหมายภารกิจ ให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ

โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603