ประชุมการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน


2019-04-30 16:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 57

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 15:00 น. ณห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรื่องการพัฒนาลำน้ำ คูคลอง โดยให้จังหวัดจัดกิจกรรมพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยยึดหลักการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัด การมีส่วนร่วมของจิตอาสา และภาคส่วนต่างๆ รวมถึงการสร้างความยั่งยืน และดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการดูแลรักษาลำน้ำคูคลอง ให้ใสสะอาดและมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

 • จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดเป้าหมายตามข้อสังการดังกล่าว ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ในวันพุธที่ 8พฤษภาคม 2562

-เป้าหมายการดำเนินกิจกรรม ในวันที่ 8 พฤษภาคม 25621

 1. กำหนดจัดผักกำจัดผักตบชวาจำนวน 300 ต้น
 2. ตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง
 3. เก็บขยะ บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง
 4. ทำความสะอาดถนนหลังการขนวัชพืช
 • ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการจัดกิจกรรม ดังนี้
 1. การจัดกิจกรรมกำลังพลของจิตอาสา / การกำหนดพื้นที่มอบหมายภารกิจจิตอาสาและกำลังพลทั่วไป
 2. จิตอาสาอำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน 500 คน
 3. จิตอาสาหน่วยงานราชการ จำนวน 350 คน
 4. จิตอาสาอำเภอต่างๆสมทบ(ตามความเหมาะสม)
 5. จิตอาสาอำเภอวารินชำราบจำนวน 600 คน
 • การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทำงานโดยมอบหมายแบ่งหน้าที่ ให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ
 • การจัดการผักตบชวาและวัชพืชหลังการดำเนินการ
 • การขอความร่วมมือจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมนำอุปกรณ์มาใช้ในการทำงาน เช่น มีดพร้า เครื่องตัดหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว คราด เคียวเชือก ฯลฯ
 • ประธานฯมอบหมายภารกิจ ให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ

โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing