ประชุมการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน


2019-04-30 16:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 66

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 15:00 น. ณห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรื่องการพัฒนาลำน้ำ คูคลอง โดยให้จังหวัดจัดกิจกรรมพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยยึดหลักการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัด การมีส่วนร่วมของจิตอาสา และภาคส่วนต่างๆ รวมถึงการสร้างความยั่งยืน และดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการดูแลรักษาลำน้ำคูคลอง ให้ใสสะอาดและมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

 • จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดเป้าหมายตามข้อสังการดังกล่าว ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ในวันพุธที่ 8พฤษภาคม 2562

-เป้าหมายการดำเนินกิจกรรม ในวันที่ 8 พฤษภาคม 25621

 1. กำหนดจัดผักกำจัดผักตบชวาจำนวน 300 ต้น
 2. ตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง
 3. เก็บขยะ บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง
 4. ทำความสะอาดถนนหลังการขนวัชพืช
 • ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการจัดกิจกรรม ดังนี้
 1. การจัดกิจกรรมกำลังพลของจิตอาสา / การกำหนดพื้นที่มอบหมายภารกิจจิตอาสาและกำลังพลทั่วไป
 2. จิตอาสาอำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน 500 คน
 3. จิตอาสาหน่วยงานราชการ จำนวน 350 คน
 4. จิตอาสาอำเภอต่างๆสมทบ(ตามความเหมาะสม)
 5. จิตอาสาอำเภอวารินชำราบจำนวน 600 คน
 • การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทำงานโดยมอบหมายแบ่งหน้าที่ ให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ
 • การจัดการผักตบชวาและวัชพืชหลังการดำเนินการ
 • การขอความร่วมมือจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมนำอุปกรณ์มาใช้ในการทำงาน เช่น มีดพร้า เครื่องตัดหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว คราด เคียวเชือก ฯลฯ
 • ประธานฯมอบหมายภารกิจ ให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ

โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing