ประชุมคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี และสอดส่องโครงการโครงการ ตามแผนงบปฎิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ 2562


2019-04-30 16:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 44

ประชุมคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานีและโครงการตามแผนงบปฎิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสี่แยกทุ่งแสนสุขถึงเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสถาบันวิปัสสนาเทพกิตติมุนี หมู่ที่ 11 ตำบลกระสูบอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี

 • วิธีประกวดราคากว้าง 5 เมตร*ยาว 2050 เมตร ปูนหนา 15 เมตร 10,250 ลูกบาศก์เมตร
 • ประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,710,000 บาท
 • งบประมาณที่ลงในสัญญา 4,380,000 บาท
 • ต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,330,000 บาท
 • คู่สัญญา ศิริมหาชัย
 • สัญญาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
 • เริ่มสัญญา 6 กุมภาพันธ์ 2562 -สิ้นสุดสัญญาเมื่อ 3 กันยายน 2562
 • รวม 210 วัน

-เบิกจ่ายเงิน 2 งวด

งวดที่ 1 ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 หรือ 123 วันหรือ 50% ของค่าจ้าง 2,190,000 บาท

 1. งานถางป่าขุดตอขนาดเบาที่ 10,250 ตารางเมตร
 2. งานสร้างทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต เนื้อที่ 320.31 ลูกบาศก์เมตร
 3. งานวางท่อระบายน้ำจำนวน 17 ท่อ (ท่อขนาด 40 เซนติเมตร) อัตราแรงชั้น 3
 4. งานผิวทาง คสล.+ วางเหล็กเสริม + เหล็กกันร้าว 5,125 ตารางเมตร

งวดที่ 2 ภายในวันที่ 3 กันยายน 2562 หรือ 87 วันหรือสิ้นสุดสัญญาหรือ 50% ของค่าจ้าง 2,190,000 บาท

 1. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต 320.31 ลูกบาศก์เมตร
 2. งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก + วางเสริมเหล็ก+ เหล็กกันร้าว 5,125 ตารางเมตร
 3. งานไหล่ทางลูกรังอัดแน่น 307.50 ลูกบาศก์เมตร
 • โครงการ 2 ป้าย
 • ค่าปรับร้อยละ 0.2 50.25% หรือวันละ 10,950 บาท
 • สรุปผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปัจจุบัน 29 เมษายน 2562 คู่สัญญาได้ดำเนินการก่อสร้างครึ่งแรกแล้ว

รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น 5,792,631.50 บาท คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง 5,792,600 บาท

หลังจากนั้นลงพื้นที่ ที่ อบต. กระโสบ อำเภอเมือง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถาบันวิปัสสนาเทพกิตติมุนี หมู่ที่ 11


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing