ประชุมคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี และสอดส่องโครงการโครงการ ตามแผนงบปฎิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ 2562


2019-04-30 16:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 46

ประชุมคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานีและโครงการตามแผนงบปฎิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสี่แยกทุ่งแสนสุขถึงเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสถาบันวิปัสสนาเทพกิตติมุนี หมู่ที่ 11 ตำบลกระสูบอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี

 • วิธีประกวดราคากว้าง 5 เมตร*ยาว 2050 เมตร ปูนหนา 15 เมตร 10,250 ลูกบาศก์เมตร
 • ประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,710,000 บาท
 • งบประมาณที่ลงในสัญญา 4,380,000 บาท
 • ต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,330,000 บาท
 • คู่สัญญา ศิริมหาชัย
 • สัญญาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
 • เริ่มสัญญา 6 กุมภาพันธ์ 2562 -สิ้นสุดสัญญาเมื่อ 3 กันยายน 2562
 • รวม 210 วัน

-เบิกจ่ายเงิน 2 งวด

งวดที่ 1 ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 หรือ 123 วันหรือ 50% ของค่าจ้าง 2,190,000 บาท

 1. งานถางป่าขุดตอขนาดเบาที่ 10,250 ตารางเมตร
 2. งานสร้างทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต เนื้อที่ 320.31 ลูกบาศก์เมตร
 3. งานวางท่อระบายน้ำจำนวน 17 ท่อ (ท่อขนาด 40 เซนติเมตร) อัตราแรงชั้น 3
 4. งานผิวทาง คสล.+ วางเหล็กเสริม + เหล็กกันร้าว 5,125 ตารางเมตร

งวดที่ 2 ภายในวันที่ 3 กันยายน 2562 หรือ 87 วันหรือสิ้นสุดสัญญาหรือ 50% ของค่าจ้าง 2,190,000 บาท

 1. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต 320.31 ลูกบาศก์เมตร
 2. งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก + วางเสริมเหล็ก+ เหล็กกันร้าว 5,125 ตารางเมตร
 3. งานไหล่ทางลูกรังอัดแน่น 307.50 ลูกบาศก์เมตร
 • โครงการ 2 ป้าย
 • ค่าปรับร้อยละ 0.2 50.25% หรือวันละ 10,950 บาท
 • สรุปผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปัจจุบัน 29 เมษายน 2562 คู่สัญญาได้ดำเนินการก่อสร้างครึ่งแรกแล้ว

รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น 5,792,631.50 บาท คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง 5,792,600 บาท

หลังจากนั้นลงพื้นที่ ที่ อบต. กระโสบ อำเภอเมือง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถาบันวิปัสสนาเทพกิตติมุนี หมู่ที่ 11


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing