ประชุมคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี และสอดส่องโครงการโครงการ ตามแผนงบปฎิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ 2562


2019-04-30 16:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 44

ประชุมคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานีและโครงการตามแผนงบปฎิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสี่แยกทุ่งแสนสุขถึงเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสถาบันวิปัสสนาเทพกิตติมุนี หมู่ที่ 11 ตำบลกระสูบอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี

 • วิธีประกวดราคากว้าง 5 เมตร*ยาว 2050 เมตร ปูนหนา 15 เมตร 10,250 ลูกบาศก์เมตร
 • ประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,710,000 บาท
 • งบประมาณที่ลงในสัญญา 4,380,000 บาท
 • ต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,330,000 บาท
 • คู่สัญญา ศิริมหาชัย
 • สัญญาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
 • เริ่มสัญญา 6 กุมภาพันธ์ 2562 -สิ้นสุดสัญญาเมื่อ 3 กันยายน 2562
 • รวม 210 วัน

-เบิกจ่ายเงิน 2 งวด

งวดที่ 1 ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 หรือ 123 วันหรือ 50% ของค่าจ้าง 2,190,000 บาท

 1. งานถางป่าขุดตอขนาดเบาที่ 10,250 ตารางเมตร
 2. งานสร้างทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต เนื้อที่ 320.31 ลูกบาศก์เมตร
 3. งานวางท่อระบายน้ำจำนวน 17 ท่อ (ท่อขนาด 40 เซนติเมตร) อัตราแรงชั้น 3
 4. งานผิวทาง คสล.+ วางเหล็กเสริม + เหล็กกันร้าว 5,125 ตารางเมตร

งวดที่ 2 ภายในวันที่ 3 กันยายน 2562 หรือ 87 วันหรือสิ้นสุดสัญญาหรือ 50% ของค่าจ้าง 2,190,000 บาท

 1. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต 320.31 ลูกบาศก์เมตร
 2. งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก + วางเสริมเหล็ก+ เหล็กกันร้าว 5,125 ตารางเมตร
 3. งานไหล่ทางลูกรังอัดแน่น 307.50 ลูกบาศก์เมตร
 • โครงการ 2 ป้าย
 • ค่าปรับร้อยละ 0.2 50.25% หรือวันละ 10,950 บาท
 • สรุปผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปัจจุบัน 29 เมษายน 2562 คู่สัญญาได้ดำเนินการก่อสร้างครึ่งแรกแล้ว

รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น 5,792,631.50 บาท คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง 5,792,600 บาท

หลังจากนั้นลงพื้นที่ ที่ อบต. กระโสบ อำเภอเมือง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถาบันวิปัสสนาเทพกิตติมุนี หมู่ที่ 11


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603