"สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City Thailand Roadshow ภาคอีสาน แห่งแรกที่จังหวัดขอนแก่น"


2019-04-30 14:25

จำนวนครั้งที่อ่าน : 47

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะซึ่งมี รองนายกรัฐมนตรี พลเอกอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นประธานได้จัดกิจกรรมเปิดตัว Smart City Thailand Take off เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเมืองอัจฉริยะ พร้อมเผยแพร่แนวทางการขับเคลื่อนให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Smart City Thailand Roadshow" ภาคอีสาน ซึ่งมีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากจังหวัดต่างๆ ทั้ง 20 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด, รองผู้ว่าราชการจังหวัด, ประธานหอการค้า, ประธานสภาอุตสาหกรรม,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นายกเทศมนตรี, YEC, กลุ่มบริษัทพัฒนาเมือง และสื่อมวลชน

นายธวัชชัย โคตรวงศ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในวันนี้

ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะซึ่งมี รองนายกรัฐมนตรี พลเอกอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นประธานได้จัดกิจกรรมเปิดตัว Smart City Thailand Take off เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเมืองอัจฉริยะ พร้อมเผยแพร่แนวทางการขับเคลื่อนให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ depa ในฐานะเลขานุการร่วมในคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้รับมอบหมายให้ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเมืองอัจฉริยะทุกภูมิภาคทั่วประเทศและส่งเสริมให้พื้นที่ได้รับการประกาศเขตเป็นพื้นที่ Smart City ให้กับผู้นำเมืองหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาเมืองเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนจากนโยบายสู่การปฏิบัติให้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะเกิดสัมฤทธิ์ผลกระจายครอบคลุมทั่วประเทศ

depa จึงได้จัดงานที่ชื่อว่า Smart City Thailand Roadshow โดยเป็นการจัดในลักษณะสัมมนาเชิงปฏิบัติการจะมีการจัดกิจกรรมจำนวน 6 ครั้ง ในระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น, จังหวัดยะลา, จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดกระบี่, จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มต้นที่ จังหวัดขอนแก่น เป็นแห่งแรก

งานในวันนี้มีผู้บริหารระดับสูงผู้นำของเมืองจากจังหวัดต่างๆในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมจำนวนกว่า 200 คนกิจกรรมในวันนี้จะประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้ในมุมมองอย่างรอบด้านของ Smart City พร้อมยกพร้อมหยิบยก Case Study มาประกอบและมีการลงรายละเอียด workshop เชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

โดยจังหวัดขอนแก่นเป็น 1 ใน 7 จังหวัดอัจฉริยะหรือ Smart City ต้นแบบของประเทศไทยและเป็นหนึ่งในสิบแปดเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียในปี 2561 ด้านสาธารณสุขและบริการสังคมดีเด่นจากการได้รับรางวัลเมืองอัจฉริยะยอดเยี่ยมของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก IDC Smart City Asia Pacific Awards : SCAPA

โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!