ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2562


2019-04-30 13:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 25

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09:30 น. ณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2562

โดยมีการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการพัฒนาและแปรรูปผ้าฝ้ายครบวงจร นำเสนอโดย คุณนภานารี โตแสง รองประธานโรงแรมทอแสงโขงเจียม รีสอร์ท อุบลราชธานี กรรมการ คสป. ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน เป็นการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มผ้าฝ้ายครบวงจรกลุ่มเป้าหมายผู้ปลูกผ้าฝ้าย และทอผ้าฝ้ายในพื้นที่กลุ่มแม่น้ำ

  • ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานี ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดอำเภอด้วยการดำเนินงานคู่ขนานกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดตามกรอบแนวทางการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 บรรลุตามเป้าหมายตอบสนองต่อนโยบาย ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ และความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล
  • กลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐด้านเกษตรด้านแปรรูป และด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนจำนวน 78 กลุ่มชุมชนโดยในปี 2562 มีเป้าหมายเพิ่มขึ้นจำนวน 6 กลุ่มชุมชน และมีผลดำเนินงาน
  1. ด้านการเกษตร ส่งเสริมโครงการ "เกษตรอินทรีย์"
  2. ด้านการแปรรูป ส่งเสริมการพัฒนาผ้าฝ้ายแบบครบวงจร
  3. ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยประสานความร่วมมือกับบริษัท ประชารัฐรักฯ สมาคมนักธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดและผู้ประกอบการท่องเที่ยว
  • รายงานผลการดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
  • การรายงานผลการดำเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 -เมษายน 2562 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 78 กลุ่ม/ชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้น 33,006,960 บาท
  • พิจารณาแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานี โดยให้คณะทำงานฯ ร่วมพิจารณากำหนดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายระยะที่ 2 เมษายน - กันยายน 2562

โดยมีมติเห็นชอบร่วมกัน


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing