ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2562


2019-04-30 13:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 22

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09:30 น. ณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2562

โดยมีการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการพัฒนาและแปรรูปผ้าฝ้ายครบวงจร นำเสนอโดย คุณนภานารี โตแสง รองประธานโรงแรมทอแสงโขงเจียม รีสอร์ท อุบลราชธานี กรรมการ คสป. ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน เป็นการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มผ้าฝ้ายครบวงจรกลุ่มเป้าหมายผู้ปลูกผ้าฝ้าย และทอผ้าฝ้ายในพื้นที่กลุ่มแม่น้ำ

  • ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานี ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดอำเภอด้วยการดำเนินงานคู่ขนานกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดตามกรอบแนวทางการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 บรรลุตามเป้าหมายตอบสนองต่อนโยบาย ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ และความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล
  • กลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐด้านเกษตรด้านแปรรูป และด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนจำนวน 78 กลุ่มชุมชนโดยในปี 2562 มีเป้าหมายเพิ่มขึ้นจำนวน 6 กลุ่มชุมชน และมีผลดำเนินงาน
  1. ด้านการเกษตร ส่งเสริมโครงการ "เกษตรอินทรีย์"
  2. ด้านการแปรรูป ส่งเสริมการพัฒนาผ้าฝ้ายแบบครบวงจร
  3. ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยประสานความร่วมมือกับบริษัท ประชารัฐรักฯ สมาคมนักธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดและผู้ประกอบการท่องเที่ยว
  • รายงานผลการดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
  • การรายงานผลการดำเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 -เมษายน 2562 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 78 กลุ่ม/ชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้น 33,006,960 บาท
  • พิจารณาแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานี โดยให้คณะทำงานฯ ร่วมพิจารณากำหนดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายระยะที่ 2 เมษายน - กันยายน 2562

โดยมีมติเห็นชอบร่วมกัน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603