ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2562


2019-04-30 13:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 31

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09:30 น. ณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2562

โดยมีการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการพัฒนาและแปรรูปผ้าฝ้ายครบวงจร นำเสนอโดย คุณนภานารี โตแสง รองประธานโรงแรมทอแสงโขงเจียม รีสอร์ท อุบลราชธานี กรรมการ คสป. ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน เป็นการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มผ้าฝ้ายครบวงจรกลุ่มเป้าหมายผู้ปลูกผ้าฝ้าย และทอผ้าฝ้ายในพื้นที่กลุ่มแม่น้ำ

  • ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานี ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดอำเภอด้วยการดำเนินงานคู่ขนานกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดตามกรอบแนวทางการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 บรรลุตามเป้าหมายตอบสนองต่อนโยบาย ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ และความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล
  • กลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐด้านเกษตรด้านแปรรูป และด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนจำนวน 78 กลุ่มชุมชนโดยในปี 2562 มีเป้าหมายเพิ่มขึ้นจำนวน 6 กลุ่มชุมชน และมีผลดำเนินงาน
  1. ด้านการเกษตร ส่งเสริมโครงการ "เกษตรอินทรีย์"
  2. ด้านการแปรรูป ส่งเสริมการพัฒนาผ้าฝ้ายแบบครบวงจร
  3. ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยประสานความร่วมมือกับบริษัท ประชารัฐรักฯ สมาคมนักธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดและผู้ประกอบการท่องเที่ยว
  • รายงานผลการดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
  • การรายงานผลการดำเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 -เมษายน 2562 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 78 กลุ่ม/ชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้น 33,006,960 บาท
  • พิจารณาแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานี โดยให้คณะทำงานฯ ร่วมพิจารณากำหนดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายระยะที่ 2 เมษายน - กันยายน 2562

โดยมีมติเห็นชอบร่วมกัน


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!