ประชุมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และสอดส่องโครงการงานแก้มลิงกุดหล่มพร้อมอาคารประกอบ


2019-04-29 18:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 58

วันที่ 29 เม.ย. 2562 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ประชุมสำนักงานชลทานอุบลราชธานี สำนักงานชลประทานที่ 7 นางพริ้งพิศ วังทอง กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี และรองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และสอดส่องโครงการงานแก้มลิงกุดหล่มพร้อมอาคารประกอบ

งานแก้มลิงกุดหล่ม พร้อมอาคารประกอบ

1.สถานที่ดำเนินการ

บ้านนาทุ่งมั่ง ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด 48 PVC 393 - 040 ระวาง 5939

2.ที่มาของโครงการ

สภาพปัจจุบันหนองน้ำตื้นเขินจากการเคลื่อนไหลของดิน ในหนองน้ำตลอดจนเกิดความแห้งแล้งในช่วงฤดูแล้ง ในช่วงฤดูแล้ง และต้นฤดูฝนราษฎรในหมู่บ้านขาดแคนน้ำเพื่อทำการเกษตร ซึ่งภายหลังการขุดลอกหนองน้ำและก่อสร้างอาคารระบายน้ำจะสามารถให้เกษตรและราษฎรในหมู่บ้านได้รับประโยชน์ โดยมีแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรแต่ก็เกษตรตามแนวเขตพื้นที่เก็บกักน้ำและพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้นผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านได้เขียนเรื่องขอโครงการมาทางจังหวัดเพื่อขอโครงการ

3.วัตถุประสงค์

ขุดลอกกุดหลุ่มพร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ เพื่อปรับปรุงธรรมชาติที่เกิดการเสื่อมโทรมให้คืนสภาพที่เอื้อประโยชน์ให้แก่เกษตรกร และราษฎรในหมู่บ้านได้มีน้ำไว้ใช้ในด้านเกษตรการประมง และกิจกรรมต่างๆ

4.สภาพทั่วไป

บ้านนาทุ่งมั่ง ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มทุ่งนา ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีองค์ประกอบหลักคือน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค

5.วิธีดำเนินงาน

งานดำเนินการเอง โดยใช้เครื่องจักรกลกรมชลประทาน และแรงงานคนในการดำเนินการ

6.ประโยชน์ที่ได้รับ

จะสามารถให้เกษตรกรและราษฎรในหมู่บ้านได้รับประโยชน์ โดยมีแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรตามแนวขอบพื้นที่เก็บกักน้ำ และพื้นที่โครงใกล้เคียงความจุ 143,250 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ครัวเรือน 115 ครัวเรือนประชาชน 355 คน

7.งบประมาณ

วงเงินงบประมาณ 9,800,000 บาท

ต่อมาเวลา 11.30 น. คณะลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แก้มลิงห้วยดวน พร้อมอาคารประกอบ บ.หนองตาปู่ ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี งบประมาณ 10,000,000 ล้านบาท


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมือสั่งซื้อผลผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพังงา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1cY09JR5pwpSZvj4TbYWqFcMZD_aCLHyb/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ระบบ Google Meet

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 2/2564

ผ่าน VDO Conference (Google Hangout Meet)

รหัสผ่าน: mvb-hbws-zho

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 377/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GVfZoawh8naBg0ssSbHFX5obAzOmYMeu/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564