ประชุมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และสอดส่องโครงการงานแก้มลิงกุดหล่มพร้อมอาคารประกอบ


2019-04-29 18:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 66

วันที่ 29 เม.ย. 2562 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ประชุมสำนักงานชลทานอุบลราชธานี สำนักงานชลประทานที่ 7 นางพริ้งพิศ วังทอง กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี และรองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และสอดส่องโครงการงานแก้มลิงกุดหล่มพร้อมอาคารประกอบ

งานแก้มลิงกุดหล่ม พร้อมอาคารประกอบ

1.สถานที่ดำเนินการ

บ้านนาทุ่งมั่ง ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด 48 PVC 393 - 040 ระวาง 5939

2.ที่มาของโครงการ

สภาพปัจจุบันหนองน้ำตื้นเขินจากการเคลื่อนไหลของดิน ในหนองน้ำตลอดจนเกิดความแห้งแล้งในช่วงฤดูแล้ง ในช่วงฤดูแล้ง และต้นฤดูฝนราษฎรในหมู่บ้านขาดแคนน้ำเพื่อทำการเกษตร ซึ่งภายหลังการขุดลอกหนองน้ำและก่อสร้างอาคารระบายน้ำจะสามารถให้เกษตรและราษฎรในหมู่บ้านได้รับประโยชน์ โดยมีแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรแต่ก็เกษตรตามแนวเขตพื้นที่เก็บกักน้ำและพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้นผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านได้เขียนเรื่องขอโครงการมาทางจังหวัดเพื่อขอโครงการ

3.วัตถุประสงค์

ขุดลอกกุดหลุ่มพร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ เพื่อปรับปรุงธรรมชาติที่เกิดการเสื่อมโทรมให้คืนสภาพที่เอื้อประโยชน์ให้แก่เกษตรกร และราษฎรในหมู่บ้านได้มีน้ำไว้ใช้ในด้านเกษตรการประมง และกิจกรรมต่างๆ

4.สภาพทั่วไป

บ้านนาทุ่งมั่ง ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มทุ่งนา ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีองค์ประกอบหลักคือน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค

5.วิธีดำเนินงาน

งานดำเนินการเอง โดยใช้เครื่องจักรกลกรมชลประทาน และแรงงานคนในการดำเนินการ

6.ประโยชน์ที่ได้รับ

จะสามารถให้เกษตรกรและราษฎรในหมู่บ้านได้รับประโยชน์ โดยมีแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรตามแนวขอบพื้นที่เก็บกักน้ำ และพื้นที่โครงใกล้เคียงความจุ 143,250 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ครัวเรือน 115 ครัวเรือนประชาชน 355 คน

7.งบประมาณ

วงเงินงบประมาณ 9,800,000 บาท

ต่อมาเวลา 11.30 น. คณะลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แก้มลิงห้วยดวน พร้อมอาคารประกอบ บ.หนองตาปู่ ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี งบประมาณ 10,000,000 ล้านบาท


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!