ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด


2019-04-26 22:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 23

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13:30 น. พรหมวรราชชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายพชร เตชะตานลท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ให้จังหวัดดำเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค ในระดับจังหวัด ซึ่งการกำหนดกิจกรรมและรายละเอียดในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด กระทรวงมหาดไทยกำหนดว่าต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมวางแผนและสนับสนุนการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและบูรณาการสร้างการมีส่วนร่วม จากภาคส่วนต่างๆภายในจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน และจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก กลุ่มงานนิทรรศการและพิธีการ เพื่อสนับสนุนการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของจังหวัด ดังนั้น เพื่อให้การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ จึงมีการประชุมในวันเวลาดังกล่าวนี้

 • เพื่อให้การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการจำนวน 2 คณะ ได้แก่
 1. คณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี
 2. คณะกรรมการปลูกต้นรวมผึ้งพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
 • เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแล้ว ดังนี้

โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ดำเนินการในระดับอำเภอ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

 1. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน จำนวน 25 โครงการ 25 อำเภอ
 2. โครงการ "1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" จำนวน 26 โครงการ 25 อำเภอ
 3. โครงการเพิ่มสวนยอมสวนสาธารณให้แก่ชุมชนจำนวน 27 โครงการ 25 อำเภอ
 • โครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"
 • การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค
 • แนวทางการดำเนินโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดเส้นทางเพื่อเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดคือ ถนนแจ้งสนิท ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ระหว่างระยะทาง 4.45 กิโลเมตรจากสี่แยกเงอู่ผึ้ง จุดกลับรถ ผ่านบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และได้กำหนดปลูกต้นไม้มงคล ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 บริเวณภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (วงเวียนผาแต้ม) และให้คณะกรรมการร่วมพิจารณากิจกรรมและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการโครงการฯ
 • การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมอบหมายภาระกิจให้กับหน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว

โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603