ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด


2019-04-26 22:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 25

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13:30 น. พรหมวรราชชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายพชร เตชะตานลท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ให้จังหวัดดำเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค ในระดับจังหวัด ซึ่งการกำหนดกิจกรรมและรายละเอียดในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด กระทรวงมหาดไทยกำหนดว่าต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมวางแผนและสนับสนุนการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและบูรณาการสร้างการมีส่วนร่วม จากภาคส่วนต่างๆภายในจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน และจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก กลุ่มงานนิทรรศการและพิธีการ เพื่อสนับสนุนการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของจังหวัด ดังนั้น เพื่อให้การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ จึงมีการประชุมในวันเวลาดังกล่าวนี้

 • เพื่อให้การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการจำนวน 2 คณะ ได้แก่
 1. คณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี
 2. คณะกรรมการปลูกต้นรวมผึ้งพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
 • เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแล้ว ดังนี้

โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ดำเนินการในระดับอำเภอ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

 1. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน จำนวน 25 โครงการ 25 อำเภอ
 2. โครงการ "1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" จำนวน 26 โครงการ 25 อำเภอ
 3. โครงการเพิ่มสวนยอมสวนสาธารณให้แก่ชุมชนจำนวน 27 โครงการ 25 อำเภอ
 • โครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"
 • การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค
 • แนวทางการดำเนินโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดเส้นทางเพื่อเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดคือ ถนนแจ้งสนิท ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ระหว่างระยะทาง 4.45 กิโลเมตรจากสี่แยกเงอู่ผึ้ง จุดกลับรถ ผ่านบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และได้กำหนดปลูกต้นไม้มงคล ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 บริเวณภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (วงเวียนผาแต้ม) และให้คณะกรรมการร่วมพิจารณากิจกรรมและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการโครงการฯ
 • การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมอบหมายภาระกิจให้กับหน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว

โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!