ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด


2019-04-26 22:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 23

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13:30 น. พรหมวรราชชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายพชร เตชะตานลท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ให้จังหวัดดำเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค ในระดับจังหวัด ซึ่งการกำหนดกิจกรรมและรายละเอียดในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด กระทรวงมหาดไทยกำหนดว่าต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมวางแผนและสนับสนุนการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและบูรณาการสร้างการมีส่วนร่วม จากภาคส่วนต่างๆภายในจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน และจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก กลุ่มงานนิทรรศการและพิธีการ เพื่อสนับสนุนการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของจังหวัด ดังนั้น เพื่อให้การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ จึงมีการประชุมในวันเวลาดังกล่าวนี้

 • เพื่อให้การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการจำนวน 2 คณะ ได้แก่
 1. คณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี
 2. คณะกรรมการปลูกต้นรวมผึ้งพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
 • เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแล้ว ดังนี้

โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ดำเนินการในระดับอำเภอ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

 1. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน จำนวน 25 โครงการ 25 อำเภอ
 2. โครงการ "1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" จำนวน 26 โครงการ 25 อำเภอ
 3. โครงการเพิ่มสวนยอมสวนสาธารณให้แก่ชุมชนจำนวน 27 โครงการ 25 อำเภอ
 • โครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"
 • การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค
 • แนวทางการดำเนินโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดเส้นทางเพื่อเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดคือ ถนนแจ้งสนิท ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ระหว่างระยะทาง 4.45 กิโลเมตรจากสี่แยกเงอู่ผึ้ง จุดกลับรถ ผ่านบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และได้กำหนดปลูกต้นไม้มงคล ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 บริเวณภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (วงเวียนผาแต้ม) และให้คณะกรรมการร่วมพิจารณากิจกรรมและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการโครงการฯ
 • การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมอบหมายภาระกิจให้กับหน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว

โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมือสั่งซื้อผลผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพังงา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1cY09JR5pwpSZvj4TbYWqFcMZD_aCLHyb/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ระบบ Google Meet

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 2/2564

ผ่าน VDO Conference (Google Hangout Meet)

รหัสผ่าน: mvb-hbws-zho

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 377/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GVfZoawh8naBg0ssSbHFX5obAzOmYMeu/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564