ประชุมการติดตามและแก้ไขปัญหาตามแนวทาง Government lnnovation Lab ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


2019-04-26 21:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 43

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมประทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายประมอนเขียวคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมการติดตามและแก้ไขปัญหาตามแนวทาง Government lnnovation Lab ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายกรีฑา สพโชค ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯรัฐมนตรี ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงตรวจราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการพ.ศ. 2548 ข้อ 8 ให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงหรือผู้ตรวจราชการกรมที่เกี่ยวข้อง ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติหรือได้รับการบรรเทาในการตรวจ ติดตามทางแก้ไขปัญหา และผลักดันการดำเนินโครงการ/มาตรการสำคัญตามแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเพื่อให้การตรวจติดตามเป็นไปตามในคำสั่งของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาการในตำแหน่ง ผู้ตราจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกรีฑา สพโชค) ในฐานะที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 14 ได้กำหนดประชุมเพื่อตรวจติดตามช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาตามแนวทาง Government lnnovation Lab เพื่อผลักดันและดำเนินโครงการ/มาตรการสำคัญตามแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ของผู้ตรวจราชการ ในด้านการเกษตร ในเรื่องเกษตรอินทรีย์ และด้านการท่องเที่ยว จึงร่วมประชุม ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันเวลาดังกล่าวนี้

การนำเสนอประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการการขับเคลื่อนของจังหวัดเพื่อตรวจติดตามแก้ไขปัญหาและผลักดันการดำเนินโครงการ/มาตรการสำคัญตามแผนพัฒนาภาคด้านการเกษตร (เกษตรอินทรีย์) โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี และผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนการเป็นเกษตรอินทรีย์ปีงบประมาณพ.ศ. 2561-2562

การนำเสนอประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการการขับเคลื่อนของจังหวัดเพื่อตรวจติดตามแก้ไขปัญหาและผลักดันการดำเนินโครงการ/มาตรการสำคัญตามแผนพัฒนาภาคด้านการท่องเที่ยว โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี
 3. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
 4. หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
 5. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
 6. สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
 7. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
 8. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
 9. สำนักงานส่งเสริมปลุกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
 10. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี
 11. ทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
 12. แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
 • โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี การนำเสนอประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ การขับเคลื่อนของจังหวัดเพื่อตรวจติดตามแก้ไขปัญหาและผลักดันการดำเนินโครงการ/มาตรการสำคัญตามแผนพัฒนาภาค ด้านการท่องเที่ยว ดังนี้
 • แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวหอการค้าอุบลราชธานี

แนวคิดหลัก “ท่องเที่ยว นำการค้า”

ยุทธวิธี อุบลเที่ยวทั้งปีไม่มีเบื่อ

โดยกำหนดเป้าหมาย ทำกิจกรรมเสริม หรือ การสนับสนุน เชิงการท่องเที่ยว ทุกเดือน ตลอดทั้งปี ตลอดจน ทำกิจกรรมอื่น สอดรับกับงานประเพณี วัฒนธรรม และ วิถีชีวิต ของชุมชน
โดยจะเน้นให้ ประชาชน ชุมชน ได้มามีส่วนร่วม

อุบลมีดีกวาที่คิดที่ เห็นคืนของที่มี ฟื้นของเก่า ต่อยอดให้ ดีกว่าเดิม


กิจกรรมที่กำหนดไว้แล้วบางส่วน เช่น

 1. พฤษภาคม –มิถุนายน จัดคาราวาน ชมสาวนกินข้าวป่า เป็นการจัดคาราวานไปชมสวนผลไม่ น้ำยืน ที่จะมีผลไม้ แนะนำ คือ ทุเรียนลาวา เงาะ มังคุด ชมพู่ และอื่นๆ
 2. มิถุนายน สนับสนุน การวิ่งสุดแซบ ในเขตเมือง ร่วมกับ บริษัท โตชิบ้า ไทยแลนด์ จำกัด
 3. ตุลาคม สนับสนุน ปั่นจักยานทัวร์ลิ่ง เส้นทาง อุบล ผาแต้ม ภูพร้าว เขื่อนสิริธร
 4. ธันวาคม จัดคาราวานเจ๊สสกี ชมมีน้ำโขง เส้นทาง โขงเจียม สามพันโบก
 5. การจัดงานเชิงวัฒนธรรม เดือน 11 ( ตุลาคม) ลอยกระทงรอบทุ่งศรีเมือง
 6. จัดงานเทศกาลกินข้าวนอกบ้าน จัดทุกเสาร์ที่ 3 ของทุกเดือน ในแนวทางสนับสนุน อุบลมหานครแห่งความอร่อย
 7. เทศกาลสงกรานต์ 4 แผ่นดิน เมษายน ใน สงกรานต์ ปี 2563
 8. เทศกาลกินปลา แซบหลาย (โขง-ชี-มูล) ปลายฝน ต้นหนาว ระหว่าง เดือน ตุลาคม –ธันวาคม
 9. งานเสริมประเพณีแห่เทียน ( เดือนกรกฎาคม) ในแนวทาง ทำเทียน บูชาธรรม จัดในช่วงก่อน แห่เทียน 1 เดือน

โดย มิติที่ประชุม ประธานเห็นชอบ และให้จังหวัดสนับสนุน และทำงานร่วมกับราชการ บูรณาการให้มีความยั่งยืน


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!