ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 1 / 2562


2019-04-25 22:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 71

วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 1 / 2562

ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และเทศบาลตำบลกุดชุมภู ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนตามผังเมืองสาย ข 7 อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีตามขั้นตอนแห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 มาโดยลำดับและได้มีความสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและประกาศคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ

  • คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2042/ 2560 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปีในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 จึงประชุมหารือคณะกรรมการในการปนะชุมในครั้งนี้ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน

  • ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และเทศบาลตำบลกุดชุม ถูกดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนตามผังเมืองสาย ข7 อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตามมาตรา 47 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่พ.ศ. 2547 มาโดยลำดับปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการออกแบบผังแปลงที่ดินใหม่และก่อสร้างถนน และระบบสาธารณูปโภค
  • ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่พ.ศ. 2547

มาตรา 52 ในวันประชุมเจ้าของที่ดินให้มีการตั้งคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินประจำโครงการจัดรูปที่ดินแห่งนั้น ประกอบด้วยผู้แทนคณะกรรมการส่วนจังหวัด เจ้าของที่ดินที่มาจากการเลือกตั้งจากเจ้าของที่ดินด้วยกันเอง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการส่วนจังหวัดแต่งตั้ง

มาตรา 53 คณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินในการกำหนดแผนชั่วคราว การกำหนดที่ดินใหม่จำนวนค่าชดเชย ประเมินราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ การบริหารที่ดีการจัดหาประโยชน์สำหรับโครงการจัดรูปที่ดิน แผนการเงินของโครงการจัดรูปที่ดิน และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นแก่การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603