ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 1 / 2562


2019-04-25 22:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 104

วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 1 / 2562

ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และเทศบาลตำบลกุดชุมภู ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนตามผังเมืองสาย ข 7 อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีตามขั้นตอนแห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 มาโดยลำดับและได้มีความสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและประกาศคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ

  • คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2042/ 2560 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปีในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 จึงประชุมหารือคณะกรรมการในการปนะชุมในครั้งนี้ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน

  • ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และเทศบาลตำบลกุดชุม ถูกดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนตามผังเมืองสาย ข7 อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตามมาตรา 47 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่พ.ศ. 2547 มาโดยลำดับปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการออกแบบผังแปลงที่ดินใหม่และก่อสร้างถนน และระบบสาธารณูปโภค
  • ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่พ.ศ. 2547

มาตรา 52 ในวันประชุมเจ้าของที่ดินให้มีการตั้งคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินประจำโครงการจัดรูปที่ดินแห่งนั้น ประกอบด้วยผู้แทนคณะกรรมการส่วนจังหวัด เจ้าของที่ดินที่มาจากการเลือกตั้งจากเจ้าของที่ดินด้วยกันเอง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการส่วนจังหวัดแต่งตั้ง

มาตรา 53 คณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินในการกำหนดแผนชั่วคราว การกำหนดที่ดินใหม่จำนวนค่าชดเชย ประเมินราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ การบริหารที่ดีการจัดหาประโยชน์สำหรับโครงการจัดรูปที่ดิน แผนการเงินของโครงการจัดรูปที่ดิน และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นแก่การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!