ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City จังหวัดอุบลราชธานี


2019-04-25 21:26

จำนวนครั้งที่อ่าน : 68

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีนางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City จังหวัดอุบลราชธานี

  • จังหวัดอุบลราชธานีได้มีคำสั่ง ที่ 21891 / 2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City อุบลราชธานี 2020 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561 และได้แจ้งให้ราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้วนั้น จังหวัดอุบลราชธานีได้ประชุมและคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City ในด้านการท่องเที่ยว Smart Tourism เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนอุบลราชธานี 2020 โดยเสนอให้มีการทบทวนคำสั่งใหม่ซึ่งยังไม่ครอบคลุม และมีหน่วยงานที่เสนอขอเข้าร่วมขับเคลื่อนดังกล่าวด้วย ดังนั้น จังหวัดอุบลราชธานีได้ยกเลิกคำสั่งที่ 21891 / 2561 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City จังหวัดอุบลราชธานี โดยประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นคณะกรรมการฯ
  • แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน Happy Valley โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้มีแนวทางจะพัฒนาและส่งเสริมด้านชายแดนช่องเม็ก ในการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ในการค้าชายแดน เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และเป็นด่านชายแดนที่สำคัญ เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ ดังนั้นจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนช่องเม็ก Happy Valley โดยประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นคณะทำงานฯ
  • เชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Smart City Thailand Road Show" ภาคอีสาน ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 08:30 น.-16.30 น. ณโรงแรมเอวานีขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
  • กิจกรรมศึกษาดูงานหลักสูตร "ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจ (Digital CEO)" รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 25 มกราคม -31 พฤษภาคม 2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารระดับผู้นำองค์กรโดยได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 43 ท่านโดยได้กำหนดการศึกษาดูงานเพิ่มเติมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดแบบการเรียนรู้จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จการศึกษาดูงานเมืองอัจฉริยะ ณ จังหวัดอุบลราชธานี และนำเสนอโครงการเดี่ยวของผู้เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 7- 9 มิถุนายน 2562

เรื่องพิจารณา

  1. การศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ( Smart City ) Smart Tourism โดยให้จังหวัดอุบลราชธานีและอุดรธานี เป็นจังหวัดนำร่องที่มีศักยภาพในการการท่องเที่ยว โดยในการประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อน Smart City ในด้านการท่องเที่ยว Smart Tourism วันที่ 14 มีนาคม 2562 ซึ่งได้เสนอในที่ประชุมหารือว่าในการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องไปศึกษาดูงานที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดแรกที่มีศูนย์บริการจัดการ
  2. กิจกรรมศึกษาดูงานหลักสูตร "ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจ (Digital CEO) รุ่นที่ 2 โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำร่างกำหนดการศึกษาดูงานพื้นที่เมืองอัจฉริยะอุบลราชธานี ของหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีกิจกรรมในแต่ละด้านที่จะสามารถนำเสนอการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองSmart City
  3. การดำเนินการจัดทำแอพพลิเคชั่น Beyond Ubon City จังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกับบริษัทผู้จัดทำแอพพลิเคชั่น เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี ในรูปแบบ Gateway Application ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว แหล่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ เป็นต้น Beyond Gateway โดยได้นำเสนอแนวคิดและแนวการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 โดยที่ประชุมได้ เห็นชอบให้จังหวัดสนับสนุนการดำเนินการ Beyond Ubon City
  4. การคัดสรรสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างช่องทางในการนำเสนอสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี สู่เวทีโลก จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ จัดแสดง Legend Siam เป็นการเพิ่มช่องทางในการนำเสนอสินค้าและส่งเสริมสินค้าของจังหวัดอุบลราชธานีสู่สายตานักท่องเที่ยวได้ ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมได้พิจารณามอบหมายให้คณะทำงานด้านการเกษตรและการแปรรูปสินค้าคัดเลือกสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์

โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุม


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing