ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City จังหวัดอุบลราชธานี


2019-04-25 21:26

จำนวนครั้งที่อ่าน : 71

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีนางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City จังหวัดอุบลราชธานี

  • จังหวัดอุบลราชธานีได้มีคำสั่ง ที่ 21891 / 2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City อุบลราชธานี 2020 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561 และได้แจ้งให้ราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้วนั้น จังหวัดอุบลราชธานีได้ประชุมและคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City ในด้านการท่องเที่ยว Smart Tourism เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนอุบลราชธานี 2020 โดยเสนอให้มีการทบทวนคำสั่งใหม่ซึ่งยังไม่ครอบคลุม และมีหน่วยงานที่เสนอขอเข้าร่วมขับเคลื่อนดังกล่าวด้วย ดังนั้น จังหวัดอุบลราชธานีได้ยกเลิกคำสั่งที่ 21891 / 2561 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City จังหวัดอุบลราชธานี โดยประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นคณะกรรมการฯ
  • แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน Happy Valley โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้มีแนวทางจะพัฒนาและส่งเสริมด้านชายแดนช่องเม็ก ในการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ในการค้าชายแดน เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และเป็นด่านชายแดนที่สำคัญ เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ ดังนั้นจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนช่องเม็ก Happy Valley โดยประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นคณะทำงานฯ
  • เชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Smart City Thailand Road Show" ภาคอีสาน ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 08:30 น.-16.30 น. ณโรงแรมเอวานีขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
  • กิจกรรมศึกษาดูงานหลักสูตร "ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจ (Digital CEO)" รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 25 มกราคม -31 พฤษภาคม 2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารระดับผู้นำองค์กรโดยได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 43 ท่านโดยได้กำหนดการศึกษาดูงานเพิ่มเติมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดแบบการเรียนรู้จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จการศึกษาดูงานเมืองอัจฉริยะ ณ จังหวัดอุบลราชธานี และนำเสนอโครงการเดี่ยวของผู้เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 7- 9 มิถุนายน 2562

เรื่องพิจารณา

  1. การศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ( Smart City ) Smart Tourism โดยให้จังหวัดอุบลราชธานีและอุดรธานี เป็นจังหวัดนำร่องที่มีศักยภาพในการการท่องเที่ยว โดยในการประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อน Smart City ในด้านการท่องเที่ยว Smart Tourism วันที่ 14 มีนาคม 2562 ซึ่งได้เสนอในที่ประชุมหารือว่าในการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องไปศึกษาดูงานที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดแรกที่มีศูนย์บริการจัดการ
  2. กิจกรรมศึกษาดูงานหลักสูตร "ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจ (Digital CEO) รุ่นที่ 2 โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำร่างกำหนดการศึกษาดูงานพื้นที่เมืองอัจฉริยะอุบลราชธานี ของหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีกิจกรรมในแต่ละด้านที่จะสามารถนำเสนอการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองSmart City
  3. การดำเนินการจัดทำแอพพลิเคชั่น Beyond Ubon City จังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกับบริษัทผู้จัดทำแอพพลิเคชั่น เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี ในรูปแบบ Gateway Application ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว แหล่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ เป็นต้น Beyond Gateway โดยได้นำเสนอแนวคิดและแนวการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 โดยที่ประชุมได้ เห็นชอบให้จังหวัดสนับสนุนการดำเนินการ Beyond Ubon City
  4. การคัดสรรสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างช่องทางในการนำเสนอสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี สู่เวทีโลก จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ จัดแสดง Legend Siam เป็นการเพิ่มช่องทางในการนำเสนอสินค้าและส่งเสริมสินค้าของจังหวัดอุบลราชธานีสู่สายตานักท่องเที่ยวได้ ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมได้พิจารณามอบหมายให้คณะทำงานด้านการเกษตรและการแปรรูปสินค้าคัดเลือกสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์

โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุม


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!