ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 3 / 2562 จังหวัดอุบลราชธานี


2019-04-25 21:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 79

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13:30 น. ณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 3 / 2562 จังหวัดอุบลราชธานี

โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินนำไปลงทุนประกอบอาชีพ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 จำนวน 51 ราย ดังนี้

 1. รายละ 20,000 บาท จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท
 2. รายละ 25,000 บาท จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 50,000 บาท
 3. รายละ 30,000 บาท จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 150,000 บาท
 4. รายละ 40,000 บาท จำนวน 41 ราย เป็นเงิน 1,640,000 บาท
 5. รายละ 50,000 บาท จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 50,000 บาท
 6. รายละ 60,000 บาท จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 60,000

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,970,000 บาท ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี โดย นิติกร ได้อบรมชี้แจงผู้กู้และผู้ค้ำประกันให้ทราบถึงข้อผูกพันในการกู้ยืมเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน ซึ่งผู้กู้ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการกู้ยืมเงินและแนะนำช่องทางการชำระเงินให้ผู้กู้ทราบพร้อมนี้ ได้ดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน และมอบเงินทุนประกอบอาชีพแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการเรียบร้อยแล้วในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

ในการทำสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงินจากจำนวนทั้งหมด 51 ราย มีผู้กู้มาทำสัญญาทั้งสิ้นจำนวน 50 รายส่วนผู้กู้จำนวน 1 ราย ยกเลิกการขอกู้ยืมเงิน คือ นางสมปอง ศิริไทย สัญญาเลขที่ 115 / 2562 วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมจำนวน 40,000 บาทเนื่องจาก ผู้ค้ำประกันไปราชการต่างจังหวัดไม่สามารถมาทำสัญญาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

 • จังหวัดอุบลราชธานีได้อนุมัติโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งองค์กรด้านคนพิการได้เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/ 2562 จำนวน 2 โครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 520,830 บาท
 1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์บริการโดยชมรมคนพิการไทยใจอาสาเป็นเงินจำนวน 449,000 บาท
 2. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการเล่นกีฬาเปตอง โดยชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวน 71,830 บาท

จังหวัดอุบลราชธานีได้อนุมัติโครงการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการงบสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตามมติประชุมครั้งที่ 2 / 2562 จำนวน 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 214,930 บาท

 1. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารบริการส่วนตำบลไหล่ทุ่ง เป็นจำนวนเงิน 174,230 บาท
 2. โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของบุคคลในครอบครัวที่มีคนพิการ โดย ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริการส่วนตำบลไหล่ทุ่ง เป็นเงินจำนวน 40,700 บาท
 • และโดยมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการประจำปี 2562
 1. การพิจารณาของกู้ยืมเงินคุณประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวน 51 ราย
 2. การพิจารณาโครงการขององค์กรคนพิการที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการตะกอนทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ จำนวน 3 โครงการ
 3. การพิจารณาโครงการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(งบสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป) จำนวน 1 โครงการ
 4. การพิจารณาโครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการประจำปี 2562 ครั้งที่2 ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2562
 5. การพิจารณาโครงการทบทวนและติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564 (รอบครึ่งแผน)
 6. การพิจารณาโครงการลดความเสี่ยงและเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติสำหรับคนพิการตามแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564)
 7. การพิจารณาโครงการรวมพลังยุตติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีพิการ (ตามแผนการพัฒนาสตรีพิการฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564)

โดยการประชุมในครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯพิจารณาการโครงการ มีมติเห็นชอบร่วมกัน โดยมี นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!