ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 3 / 2562 จังหวัดอุบลราชธานี


2019-04-25 21:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 40

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13:30 น. ณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 3 / 2562 จังหวัดอุบลราชธานี

โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินนำไปลงทุนประกอบอาชีพ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 จำนวน 51 ราย ดังนี้

 1. รายละ 20,000 บาท จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท
 2. รายละ 25,000 บาท จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 50,000 บาท
 3. รายละ 30,000 บาท จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 150,000 บาท
 4. รายละ 40,000 บาท จำนวน 41 ราย เป็นเงิน 1,640,000 บาท
 5. รายละ 50,000 บาท จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 50,000 บาท
 6. รายละ 60,000 บาท จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 60,000

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,970,000 บาท ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี โดย นิติกร ได้อบรมชี้แจงผู้กู้และผู้ค้ำประกันให้ทราบถึงข้อผูกพันในการกู้ยืมเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน ซึ่งผู้กู้ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการกู้ยืมเงินและแนะนำช่องทางการชำระเงินให้ผู้กู้ทราบพร้อมนี้ ได้ดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน และมอบเงินทุนประกอบอาชีพแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการเรียบร้อยแล้วในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

ในการทำสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงินจากจำนวนทั้งหมด 51 ราย มีผู้กู้มาทำสัญญาทั้งสิ้นจำนวน 50 รายส่วนผู้กู้จำนวน 1 ราย ยกเลิกการขอกู้ยืมเงิน คือ นางสมปอง ศิริไทย สัญญาเลขที่ 115 / 2562 วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมจำนวน 40,000 บาทเนื่องจาก ผู้ค้ำประกันไปราชการต่างจังหวัดไม่สามารถมาทำสัญญาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

 • จังหวัดอุบลราชธานีได้อนุมัติโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งองค์กรด้านคนพิการได้เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/ 2562 จำนวน 2 โครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 520,830 บาท
 1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์บริการโดยชมรมคนพิการไทยใจอาสาเป็นเงินจำนวน 449,000 บาท
 2. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการเล่นกีฬาเปตอง โดยชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวน 71,830 บาท

จังหวัดอุบลราชธานีได้อนุมัติโครงการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการงบสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตามมติประชุมครั้งที่ 2 / 2562 จำนวน 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 214,930 บาท

 1. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารบริการส่วนตำบลไหล่ทุ่ง เป็นจำนวนเงิน 174,230 บาท
 2. โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของบุคคลในครอบครัวที่มีคนพิการ โดย ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริการส่วนตำบลไหล่ทุ่ง เป็นเงินจำนวน 40,700 บาท
 • และโดยมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการประจำปี 2562
 1. การพิจารณาของกู้ยืมเงินคุณประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวน 51 ราย
 2. การพิจารณาโครงการขององค์กรคนพิการที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการตะกอนทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ จำนวน 3 โครงการ
 3. การพิจารณาโครงการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(งบสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป) จำนวน 1 โครงการ
 4. การพิจารณาโครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการประจำปี 2562 ครั้งที่2 ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2562
 5. การพิจารณาโครงการทบทวนและติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564 (รอบครึ่งแผน)
 6. การพิจารณาโครงการลดความเสี่ยงและเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติสำหรับคนพิการตามแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564)
 7. การพิจารณาโครงการรวมพลังยุตติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีพิการ (ตามแผนการพัฒนาสตรีพิการฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564)

โดยการประชุมในครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯพิจารณาการโครงการ มีมติเห็นชอบร่วมกัน โดยมี นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603