ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 3 / 2562 จังหวัดอุบลราชธานี


2019-04-25 21:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 44

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13:30 น. ณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 3 / 2562 จังหวัดอุบลราชธานี

โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินนำไปลงทุนประกอบอาชีพ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 จำนวน 51 ราย ดังนี้

 1. รายละ 20,000 บาท จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท
 2. รายละ 25,000 บาท จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 50,000 บาท
 3. รายละ 30,000 บาท จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 150,000 บาท
 4. รายละ 40,000 บาท จำนวน 41 ราย เป็นเงิน 1,640,000 บาท
 5. รายละ 50,000 บาท จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 50,000 บาท
 6. รายละ 60,000 บาท จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 60,000

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,970,000 บาท ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี โดย นิติกร ได้อบรมชี้แจงผู้กู้และผู้ค้ำประกันให้ทราบถึงข้อผูกพันในการกู้ยืมเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน ซึ่งผู้กู้ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการกู้ยืมเงินและแนะนำช่องทางการชำระเงินให้ผู้กู้ทราบพร้อมนี้ ได้ดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน และมอบเงินทุนประกอบอาชีพแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการเรียบร้อยแล้วในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

ในการทำสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงินจากจำนวนทั้งหมด 51 ราย มีผู้กู้มาทำสัญญาทั้งสิ้นจำนวน 50 รายส่วนผู้กู้จำนวน 1 ราย ยกเลิกการขอกู้ยืมเงิน คือ นางสมปอง ศิริไทย สัญญาเลขที่ 115 / 2562 วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมจำนวน 40,000 บาทเนื่องจาก ผู้ค้ำประกันไปราชการต่างจังหวัดไม่สามารถมาทำสัญญาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

 • จังหวัดอุบลราชธานีได้อนุมัติโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งองค์กรด้านคนพิการได้เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/ 2562 จำนวน 2 โครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 520,830 บาท
 1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์บริการโดยชมรมคนพิการไทยใจอาสาเป็นเงินจำนวน 449,000 บาท
 2. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการเล่นกีฬาเปตอง โดยชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวน 71,830 บาท

จังหวัดอุบลราชธานีได้อนุมัติโครงการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการงบสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตามมติประชุมครั้งที่ 2 / 2562 จำนวน 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 214,930 บาท

 1. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารบริการส่วนตำบลไหล่ทุ่ง เป็นจำนวนเงิน 174,230 บาท
 2. โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของบุคคลในครอบครัวที่มีคนพิการ โดย ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริการส่วนตำบลไหล่ทุ่ง เป็นเงินจำนวน 40,700 บาท
 • และโดยมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการประจำปี 2562
 1. การพิจารณาของกู้ยืมเงินคุณประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวน 51 ราย
 2. การพิจารณาโครงการขององค์กรคนพิการที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการตะกอนทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ จำนวน 3 โครงการ
 3. การพิจารณาโครงการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(งบสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป) จำนวน 1 โครงการ
 4. การพิจารณาโครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการประจำปี 2562 ครั้งที่2 ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2562
 5. การพิจารณาโครงการทบทวนและติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564 (รอบครึ่งแผน)
 6. การพิจารณาโครงการลดความเสี่ยงและเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติสำหรับคนพิการตามแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564)
 7. การพิจารณาโครงการรวมพลังยุตติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีพิการ (ตามแผนการพัฒนาสตรีพิการฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564)

โดยการประชุมในครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯพิจารณาการโครงการ มีมติเห็นชอบร่วมกัน โดยมี นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมือสั่งซื้อผลผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพังงา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1cY09JR5pwpSZvj4TbYWqFcMZD_aCLHyb/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ระบบ Google Meet

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 2/2564

ผ่าน VDO Conference (Google Hangout Meet)

รหัสผ่าน: mvb-hbws-zho

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 377/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GVfZoawh8naBg0ssSbHFX5obAzOmYMeu/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564