"แถลงข่าวเศรษฐกิจ ปี 2561 และแนวโน้ม ปี 2562 จ.อุบลฯ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2”


2019-04-25 17:39

จำนวนครั้งที่อ่าน : 653

วันที่ 25 เม.ย. 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวาราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี “แถลงข่าวเศรษฐกิจ ปี 2561 และแนวโน้ม ปี 2562 จังหวัดอุบลราชธานีและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2” พร้อมนำเสนอ ตัวอย่างผลิตผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยมีผู้แถลงข่าว นำโดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และนางอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ คลังจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุบลราชธานีและเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562

ให้ทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนประกอบธุรกิจ และการวางแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตลอดจนเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ที่จะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานภาครัฐ ภาคเอกชน และการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไป

โดยปี 2561 เศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี สดใส ขยายตัวร้อยละ 5.0 เป็นไปในทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจภาค และประเทศ จากการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวถึงร้อยละ 5.4 โดยเฉพาะในการซื้อสินค้ากลุ่มรถยนต์ สะท้อนรายได้ของประชาชนระดับกลางที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง ผลของการกระตุ้นการบริโภคจากนโยบายภาครัฐ (ประชารัฐสวัสดิการ) และรายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้นจากราคาสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามการเบิกจ่ายเงิน ของแผ่นดินยังน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลให้เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวได้น้อยกว่าที่ควร ส่วนเศรษฐกิจปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง ตามแนวโน้มของเศรษฐกิจภูมิภาค

เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ขยายตัวร้อยละ 5.2 จาก การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้ในระดับที่ดี โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่รายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้นตามระดับราคาสินค้าเกษตร และแนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เห็นได้จากจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ เพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 21.9 สะท้อนถึงรายได้ของประชาชนในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐยังไม่ดีเท่าที่ควร แม้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในพื้นที่ค่อนข้างมาก

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการอุบลราชธานี ยังมอบแนวทางและนโยบายการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ที่ต้องเน้นพัฒนาไปพร้อมกัน และต้องมีการเตรียม ความพร้อมรับมือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริง รวมถึงแนวทางการเพิ่มรายได้ประชากรในจังหวัด อย่างยั่งยืนด้วย


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!