"แถลงข่าวเศรษฐกิจ ปี 2561 และแนวโน้ม ปี 2562 จ.อุบลฯ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2”


2019-04-25 17:39

จำนวนครั้งที่อ่าน : 526

วันที่ 25 เม.ย. 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวาราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี “แถลงข่าวเศรษฐกิจ ปี 2561 และแนวโน้ม ปี 2562 จังหวัดอุบลราชธานีและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2” พร้อมนำเสนอ ตัวอย่างผลิตผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยมีผู้แถลงข่าว นำโดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และนางอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ คลังจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุบลราชธานีและเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562

ให้ทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนประกอบธุรกิจ และการวางแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตลอดจนเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ที่จะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานภาครัฐ ภาคเอกชน และการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไป

โดยปี 2561 เศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี สดใส ขยายตัวร้อยละ 5.0 เป็นไปในทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจภาค และประเทศ จากการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวถึงร้อยละ 5.4 โดยเฉพาะในการซื้อสินค้ากลุ่มรถยนต์ สะท้อนรายได้ของประชาชนระดับกลางที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง ผลของการกระตุ้นการบริโภคจากนโยบายภาครัฐ (ประชารัฐสวัสดิการ) และรายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้นจากราคาสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามการเบิกจ่ายเงิน ของแผ่นดินยังน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลให้เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวได้น้อยกว่าที่ควร ส่วนเศรษฐกิจปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง ตามแนวโน้มของเศรษฐกิจภูมิภาค

เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ขยายตัวร้อยละ 5.2 จาก การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้ในระดับที่ดี โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่รายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้นตามระดับราคาสินค้าเกษตร และแนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เห็นได้จากจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ เพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 21.9 สะท้อนถึงรายได้ของประชาชนในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐยังไม่ดีเท่าที่ควร แม้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในพื้นที่ค่อนข้างมาก

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการอุบลราชธานี ยังมอบแนวทางและนโยบายการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ที่ต้องเน้นพัฒนาไปพร้อมกัน และต้องมีการเตรียม ความพร้อมรับมือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริง รวมถึงแนวทางการเพิ่มรายได้ประชากรในจังหวัด อย่างยั่งยืนด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603