"แถลงข่าวเศรษฐกิจ ปี 2561 และแนวโน้ม ปี 2562 จ.อุบลฯ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2”


2019-04-25 17:39

จำนวนครั้งที่อ่าน : 588

วันที่ 25 เม.ย. 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวาราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี “แถลงข่าวเศรษฐกิจ ปี 2561 และแนวโน้ม ปี 2562 จังหวัดอุบลราชธานีและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2” พร้อมนำเสนอ ตัวอย่างผลิตผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยมีผู้แถลงข่าว นำโดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และนางอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ คลังจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุบลราชธานีและเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562

ให้ทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนประกอบธุรกิจ และการวางแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตลอดจนเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ที่จะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานภาครัฐ ภาคเอกชน และการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไป

โดยปี 2561 เศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี สดใส ขยายตัวร้อยละ 5.0 เป็นไปในทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจภาค และประเทศ จากการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวถึงร้อยละ 5.4 โดยเฉพาะในการซื้อสินค้ากลุ่มรถยนต์ สะท้อนรายได้ของประชาชนระดับกลางที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง ผลของการกระตุ้นการบริโภคจากนโยบายภาครัฐ (ประชารัฐสวัสดิการ) และรายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้นจากราคาสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามการเบิกจ่ายเงิน ของแผ่นดินยังน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลให้เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวได้น้อยกว่าที่ควร ส่วนเศรษฐกิจปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง ตามแนวโน้มของเศรษฐกิจภูมิภาค

เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ขยายตัวร้อยละ 5.2 จาก การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้ในระดับที่ดี โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่รายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้นตามระดับราคาสินค้าเกษตร และแนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เห็นได้จากจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ เพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 21.9 สะท้อนถึงรายได้ของประชาชนในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐยังไม่ดีเท่าที่ควร แม้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในพื้นที่ค่อนข้างมาก

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการอุบลราชธานี ยังมอบแนวทางและนโยบายการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ที่ต้องเน้นพัฒนาไปพร้อมกัน และต้องมีการเตรียม ความพร้อมรับมือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริง รวมถึงแนวทางการเพิ่มรายได้ประชากรในจังหวัด อย่างยั่งยืนด้วย


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing