วาระงานหอการค้าประจำเดือน พฤษภาคม 2562


2019-04-23 17:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 291

เนื่องจาก การทำงานหอการค้า จะมีงานเข้ามา ทุกวัน การบริหารจัดการ มอบหมาย ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line line@ website เป็นต้น

วาระงานหอการค้าอุบล

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562

เวลา 06.30 น. เรื่อง ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

จังหวัดอุบลราชธานี ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

==มอบหมายให้ : ประธานและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เลขที่รับหนังสือ 277==

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562

เวลา 17.00 น. เรื่อง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ หอพระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 289

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562

เวลา 08.30 – 16.00 น. เรื่อง ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตร

และสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : นายประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 281

เวลา 08.00 น.-16.00 น. เรื่อง ร่วมการสัมมนาในโครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 280

เวลา 10.00 - 12.00 น. เรื่อง เป็นวิทยากรร่วมสัมมนาในหัวข้อ "ทิศทางสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป"

ณ ลานกิจกรรมตุ้มโฮม ศูนย์การค้าอุบลสแควร์ (ข้างห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

==มอบหมายให้ : (นางพองาม ปรีดาสันติ์) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 290

==

เวลา 14.00 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2562 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

==มอบหมายให้ : (นางพองาม ปรีดาสันติ์) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 298

==

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญท่านในฐานะคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปีพ.ศ. 2562 (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมเตรียมความพร้อมและหาแนวทางในการพิจารณากลั่นกรองการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

==มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 301

==

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญท่านในฐานะคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

==มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 306

==

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

เวลา 08.30 น.-12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชาคมตําบลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

==มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 304

==

เวลา 13.30 - 16.00 น. เรื่อง : เชิญประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2

==มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 292

==

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ขออนุญาตนัดหมายเพื่อทำความรู้จักและแนะนำบริษัท แนะนำกิจการบริษัท โรงแรมสะหวันรีสอร์ท

ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีผู้แทนของบริษัทเข้าร่วมดังนี้

  1. นายทราวิส มิลเลอร์ สัญชาติ อเมริกัน

ตำแหน่ง ประธานบริษัท

2. นางสาวนิรันทร์ เทพวงศ์ สัญชาติ ลาว

ตำแหน่ง เลขาผู้บริหาร

==มอบหมายให้ : ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เลขที่รับหนังสือ 305==

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ขอเชิญท่านในฐานะคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปีพ.ศ. 2562 (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดการพิจารณาการคัดสรรฯ ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

==มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 301

==

เวลา 13.00 น.- 16.00 น. เรื่อง : ขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการสังคมฯ

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางสริตา ปรีดาสันติ์) รองประธานกรรมการฯเลขที่รับหนังสือ 310

เวลา 13.30 น.-16.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City อุบลราชธานี และคณะทำงานขับเคลื่อนช่องเม็ก Happy Valley ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯ และ(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการฯ เลขที่รับหนังสือ 312

เวลา 13.30 – 21.30 น. เรื่อง : ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและงานเลี้ยงเฉลิมฉลองเปิดอาคารสำนักงาน หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด (แห่งใหม่) ถนนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา(ตรงข้ามโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ติดโรงเรียนขัติยะวงษา) ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

==มอบหมายให้ : ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เลขที่รับหนังสือ 265==

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

เวลา 08.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 22 ครบรอบปีที่ 69 ณ สโมสรนายทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์

การแต่งกาย : ชุดสุภาพเสื้อคอปกสีเหลือง

==มอบหมายให้ : ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เลขที่รับหนังสือ 307==

เวลา 08.30 - 12.00 น. เรื่อง : ร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 5 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่กลุ่มน้ำชี ณ ห้องมณีนพเก้า โีงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

มอบหมายให้ : (นางพชร เตชะตานลท์) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 291

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562

เวลา 13.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้ง 4/2562

ณ ห้องจงกลณี โรงแรมทอแสงอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

==มอบหมายให้ : ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เลขที่ออกหนังสือ ห.อบ.073/2562==

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562

เวลา 15.00 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานการประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานี 2019 (รอบตัดสิน)

ณ ลานอีเว้นท์ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าสุนีย์ทาวเวอร์

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการฯ เลขที่รับหนังสือ308

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

เวลา 07.00 - 19.00 น. เรื่อง : เชิญร่วมประชุม "เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ" ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ314

เวลา 11.00 น. เรื่อง : ขอสัมภาษณ์และขอความอนุเคาระห์ข้อมูที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน ณ จุดผ่อนปรนช่องอานม้า ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯ ,(นายชวลิต องควานิช) ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์,(นายสมชาย สุรพัฒน์) ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์, และ (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 293

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศษรฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมปทุมวรรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯ และ(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการฯ เลขที่รับหนังสือ 316

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562

เวลา 13.30 น. เรื่อง : การประชุมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี คร้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการฯ เลขที่รับหนังสือ 335

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562

เวลา 09.30 น.- 12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯอุบลราชธานี หมู่ที่ 10 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

==มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 313

==

เวลา 10.00 น. เรื่อง : เชิญประชุมเตรียมจัดกิจกรรมิ่ง รวมพลคนรักีฬา มินิมาราธอน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ339

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2562

เวลา 09.30 - 11.30 น. เรื่อง : ขอเชิญเป็นวิทยากรการสัมมนาในโครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3/2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในการเสวนา 2 หัวข้อ คือ "ส่องเศรษฐกิจอีสาน โอกาสและความท้าทายของเศรษฐกิจไทย" และ "อนาคตท้องถิ่นกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" ณ ห้องทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯ และ(นางเมตา เมืองเจริญ) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 320

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญท่านร่วมประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้แทนคณะกรรมการส่วนจังหวัดเข้าเป็นคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนตามผังเมืองสาย ข7 อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางเมตตา เมืองเจริญ) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ331

เวลา 17.00 น. เรื่อง : การจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : ประธานและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!