วาระงานหอการค้าประจำเดือน พฤษภาคม 2562


2019-04-23 17:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 286

เนื่องจาก การทำงานหอการค้า จะมีงานเข้ามา ทุกวัน การบริหารจัดการ มอบหมาย ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line [email protected] website เป็นต้น

วาระงานหอการค้าอุบล

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562

เวลา 06.30 น. เรื่อง ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

จังหวัดอุบลราชธานี ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

==มอบหมายให้ : ประธานและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เลขที่รับหนังสือ 277==

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562

เวลา 17.00 น. เรื่อง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ หอพระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 289

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562

เวลา 08.30 – 16.00 น. เรื่อง ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตร

และสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : นายประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 281

เวลา 08.00 น.-16.00 น. เรื่อง ร่วมการสัมมนาในโครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 280

เวลา 10.00 - 12.00 น. เรื่อง เป็นวิทยากรร่วมสัมมนาในหัวข้อ "ทิศทางสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป"

ณ ลานกิจกรรมตุ้มโฮม ศูนย์การค้าอุบลสแควร์ (ข้างห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

==มอบหมายให้ : (นางพองาม ปรีดาสันติ์) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 290

==

เวลา 14.00 น. เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2562 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

==มอบหมายให้ : (นางพองาม ปรีดาสันติ์) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 298

==

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญท่านในฐานะคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปีพ.ศ. 2562 (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมเตรียมความพร้อมและหาแนวทางในการพิจารณากลั่นกรองการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

==มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 301

==

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญท่านในฐานะคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

==มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 306

==

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

เวลา 08.30 น.-12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชาคมตําบลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

==มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 304

==

เวลา 13.30 - 16.00 น. เรื่อง : เชิญประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2

==มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 292

==

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ขออนุญาตนัดหมายเพื่อทำความรู้จักและแนะนำบริษัท แนะนำกิจการบริษัท โรงแรมสะหวันรีสอร์ท

ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีผู้แทนของบริษัทเข้าร่วมดังนี้

  1. นายทราวิส มิลเลอร์ สัญชาติ อเมริกัน

ตำแหน่ง ประธานบริษัท

2. นางสาวนิรันทร์ เทพวงศ์ สัญชาติ ลาว

ตำแหน่ง เลขาผู้บริหาร

==มอบหมายให้ : ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เลขที่รับหนังสือ 305==

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ขอเชิญท่านในฐานะคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปีพ.ศ. 2562 (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดการพิจารณาการคัดสรรฯ ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

==มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 301

==

เวลา 13.00 น.- 16.00 น. เรื่อง : ขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการสังคมฯ

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางสริตา ปรีดาสันติ์) รองประธานกรรมการฯเลขที่รับหนังสือ 310

เวลา 13.30 น.-16.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City อุบลราชธานี และคณะทำงานขับเคลื่อนช่องเม็ก Happy Valley ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯ และ(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการฯ เลขที่รับหนังสือ 312

เวลา 13.30 – 21.30 น. เรื่อง : ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและงานเลี้ยงเฉลิมฉลองเปิดอาคารสำนักงาน หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด (แห่งใหม่) ถนนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา(ตรงข้ามโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ติดโรงเรียนขัติยะวงษา) ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

==มอบหมายให้ : ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เลขที่รับหนังสือ 265==

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

เวลา 08.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 22 ครบรอบปีที่ 69 ณ สโมสรนายทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์

การแต่งกาย : ชุดสุภาพเสื้อคอปกสีเหลือง

==มอบหมายให้ : ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เลขที่รับหนังสือ 307==

เวลา 08.30 - 12.00 น. เรื่อง : ร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ 5 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่กลุ่มน้ำชี ณ ห้องมณีนพเก้า โีงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

มอบหมายให้ : (นางพชร เตชะตานลท์) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 291

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562

เวลา 13.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้ง 4/2562

ณ ห้องจงกลณี โรงแรมทอแสงอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

==มอบหมายให้ : ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เลขที่ออกหนังสือ ห.อบ.073/2562==

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562

เวลา 15.00 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานการประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานี 2019 (รอบตัดสิน)

ณ ลานอีเว้นท์ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าสุนีย์ทาวเวอร์

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการฯ เลขที่รับหนังสือ308

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

เวลา 07.00 - 19.00 น. เรื่อง : เชิญร่วมประชุม "เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ" ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ314

เวลา 11.00 น. เรื่อง : ขอสัมภาษณ์และขอความอนุเคาระห์ข้อมูที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน ณ จุดผ่อนปรนช่องอานม้า ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯ ,(นายชวลิต องควานิช) ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์,(นายสมชาย สุรพัฒน์) ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์, และ (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 293

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศษรฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมปทุมวรรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯ และ(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการฯ เลขที่รับหนังสือ 316

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562

เวลา 13.30 น. เรื่อง : การประชุมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี คร้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการฯ เลขที่รับหนังสือ 335

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562

เวลา 09.30 น.- 12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯอุบลราชธานี หมู่ที่ 10 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

==มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 313

==

เวลา 10.00 น. เรื่อง : เชิญประชุมเตรียมจัดกิจกรรมิ่ง รวมพลคนรักีฬา มินิมาราธอน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ339

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2562

เวลา 09.30 - 11.30 น. เรื่อง : ขอเชิญเป็นวิทยากรการสัมมนาในโครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3/2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในการเสวนา 2 หัวข้อ คือ "ส่องเศรษฐกิจอีสาน โอกาสและความท้าทายของเศรษฐกิจไทย" และ "อนาคตท้องถิ่นกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" ณ ห้องทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯ และ(นางเมตา เมืองเจริญ) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 320

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญท่านร่วมประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้แทนคณะกรรมการส่วนจังหวัดเข้าเป็นคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนตามผังเมืองสาย ข7 อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางเมตตา เมืองเจริญ) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ331

เวลา 17.00 น. เรื่อง : การจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : ประธานและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมือสั่งซื้อผลผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพังงา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1cY09JR5pwpSZvj4TbYWqFcMZD_aCLHyb/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ระบบ Google Meet

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 2/2564

ผ่าน VDO Conference (Google Hangout Meet)

รหัสผ่าน: mvb-hbws-zho

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 377/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GVfZoawh8naBg0ssSbHFX5obAzOmYMeu/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564