วาระงานหอการค้าประจำเดือน มิถุนายน 2562


2019-04-23 17:06

จำนวนครั้งที่อ่าน : 269

เนื่องจาก การทำงานหอการค้า จะมีงานเข้ามา ทุกวัน การบริหารจัดการ มอบหมาย ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line [email protected] website เป็นต้น

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

วาระงานหอการค้าอุบล

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562

เวลา 08.00 - 21.00 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2562 ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯ และ(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการฯ เลขที่รับหนังสือ 300

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562

เวลา 08.00 - 13.30 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2562 ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯ และ(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการฯ เลขที่รับหนังสือ 300

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562

เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 (ตามกำหนดการ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว)

  • เวลา 06.30 น. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การแต่งกาย : ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

  • เวลา 17.30 น. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง

มอบหมายให้ : ประธานและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 353

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562

เวลา 09.30 น. เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด(กรอ.กลุ่มจังหวัด)ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯ ,(นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานกรรมการฯ และ (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการฯ

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฯครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

มอบหมายให้ : (นางชูศรี กตัญญุตานันท์) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 346

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 โดยกำหนดจะจัดระหว่างวันที่ 10 -18 สิงหาคม 2562 ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางชูศรี กตัญญุตานันท์) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 345

เวลา 13.30 - 16.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมทิพโอสถ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร(อาคาร 52) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ) กรรมการรองเลขาธิการประชาสัมพันธ์ฯ เลขที่รับหนังสือ 359

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562

เวลา 08.30 - 12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ณ ห้องประชุมอาคารตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) ชั้น 2

มอบหมายให้ : (นางชูศรี กตัญญุตานันท์) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 361

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "กลยุทธ์การสร้างภาพลักษ์องค์กรยุคดิทัล" ณ ห้องประชุมพรหมวราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯและคณะกรรมการบริหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 14.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมสรุปการเตรียมจัดกิจกรรม รวมพลคนรักกีฬา (มินิมาราธอน 2562 ) ณ ห้องสัตตบงกช ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางสาวชูติพร มะลิวัลย์) เจ้าหน้าที่หอการค้าอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 373

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562

เวลา 07.40 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญคณะกรรมการหอการค้าฯ ทุกท่านร่วมต้อนรับและรับประทานอาหารเช้า กับคณะผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจ (Digital CEO รุ่นที่ 2) ณ ห้องประชุม ศูนย์ OTOP อบจ.อบ.

มอบหมายให้ : ประธานและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 09.00 น. เรื่อง : แจ้งประชาคมท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชํธานี ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP CENTER) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 363

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขัน และคณะกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 ระดับภาค ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ถนนคลังอาวุธ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายสุนั่น สุตัญตั้งใจ) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 347

เวลา 11.00 - 15.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562" ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานกรรมการฯพร้อมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 338

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562

เวลา 08.50 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการปาถกฐาพิเศษและบรรยายพิเศษในโอกาสรับตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ในประชุมวิชาการ the1St UMKC/BRIC Conference 2019 on "Disruptive Technology to Reforming Education for All" ณ ห้องประชุม สุนีย์โฮเต็ลแอนด์คอลเว็นชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯและคณะกรรมการบริหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 376

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562

เวลา 09.00 น. เรื่อง : เชิญประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อน Smart City จังหวัดอุบลราชธานีกับคณะผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจ (Digital CEO รุ่นที่2) ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯและคณะกรรมการบริหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 352

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 383

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแนวทางการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดอุบลราชธานี ด้านการท่องเที่ยว ณ จังหวัดภูเก็ต

มอบหมายให้ : (นางพองาม ปรีดาสันติ์) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 389

เวลา 09.30 - 12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

มอบหมายให้ : (นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์) รองประธานกรรมการรหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 371

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณากรอบบันทึกความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี (MOU) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางสริตา ปรีดาสันติ์) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 382

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

เวาล 14.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการฯ เลขที่รับหนังสือ 390

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562

เวลา 08.30 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติงาน One Day Trip by TTC MOTOR ณ ห้องรับรองลูกค้าชั้น 3 โชว์รูม ทีทีซี มอเตอร์ อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการฯ เลขที่รับหนังสือ 370

เวลา 14.00 น. เรื่อง : กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมจงกลณี โรงแรมทอแสงอุบล จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

เวลา 08.30 - 12.00 น. เรื่อง : เชิญประชุมเชิงปฎิบัติโครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ (City Profile) จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 351

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมงาน กิจกรรม "RUN FOR BOOKS วิ่งของพี่หนังสือนี้เพื่อน้อง" ณ ห้องประชุมออฟฟิศบริษัท สินทรัพย์ก้าวหน้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ชั้น 4 สุนีย์ทาวเวอร์

มอบหมายให้ : (นางเมวดี จุลทัศน์) ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 394

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562

เวลา 08.30 น. เรื่อง : การบูรณาการส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยร่วมกัน โดยได้กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ" ณ ห้องปทุมทิพย์ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯ,(นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานกรรมการฯ และคณะกรรมการหอการค้าทุกท่าน เลขที่รับหนังสือ 395

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมหารือและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม Joint Space ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบมอยให้ : (นายชลวิท อภิรัตนมนตรี) รองประธานกรรมการฯ และ (นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์) กรรมการกลางฯ เลขที่รับหนังสือ 413

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดงาน The AMG Best Of The North East By TTC MOTOR ในวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2562 ณ โชว์รูม ทีทีซี มอเตอร์ อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางเมตตา เมืองเจริญ) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 396

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562

เวลา 09.00 - 12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมจงกลณี โรงแรมทอแสงอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯและคณะกรรมการบริหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

เวลา 09.30 - 12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรางวัลหม่อมเจียงคำ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อเตรียมตวามพร้อมในการจัดพิธีมอบรางวัลหม่อมเจียงคำประจำปี พ.ศ 2562 ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 410

เวลา 16.00 น. เรื่อง : เชิญร่วมต้อนรับและพบปะหารือ ท่านสมบัติ เพ็งพระจันทร์ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ขอนแก่น และคณะ ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯและ(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการฯ เลขที่รับหนังสือ 408

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

เวลา 09.30 เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่1/2562 ณ ห้องประชุมพรหมราชชั้น 4 ศาลาจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการฯ เลขที่รับหนังสือ416

เวลา 11.00 น. เรื่อง : ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 และร่วมลงนาม MOU ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านพัฒนาสังคม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้าคอนเวนชั่น อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 423

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวขำ) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 417

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี (พิจารณาผังร่าง) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางเมตตา เมืองเจริญ) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 396

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562

เวลา 13.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมการขับเคลื่อน Smart City จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมวรราชชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมพิจารณาเลือกเยาวชนร่วมโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ชั้น 1

มอบหมายให้ : (นางชูศรี กตตัญญุตานันท์) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 415

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562

เวลา 08.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 และ ขอเรียนเชิญท่านเข้ารับมอบเกียรติบัตร แลดงความขบคุณที่ให้ความอนุเคาระห์ สำนักงาน กกท.จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการฯ เลขที่รับหนังสือ423

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562

เวลา 07.00 - 09.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุม "เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ" ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯและคณะกรรมการบริหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 372

เวลา 08.00 น. เรื่อง : ขอเชิญกรรมการเข้าร่วมโครงการ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีกับการบริหารสังคมผู้สูงอายุในอนาคต" ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ(อาคาร52) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือรับ 427

412

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เข้าพบปะและหารือการเชื่อมโยงธุรกิจ ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯและ(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการฯ เลขที่รับหนังสือ 434

วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2562

เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯและคณะกรรมการบริหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 372


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมือสั่งซื้อผลผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพังงา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1cY09JR5pwpSZvj4TbYWqFcMZD_aCLHyb/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ระบบ Google Meet

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 2/2564

ผ่าน VDO Conference (Google Hangout Meet)

รหัสผ่าน: mvb-hbws-zho

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 377/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GVfZoawh8naBg0ssSbHFX5obAzOmYMeu/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564