วาระงานหอการค้าประจำเดือน มิถุนายน 2562


2019-04-23 17:06

จำนวนครั้งที่อ่าน : 277

เนื่องจาก การทำงานหอการค้า จะมีงานเข้ามา ทุกวัน การบริหารจัดการ มอบหมาย ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line line@ website เป็นต้น

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

วาระงานหอการค้าอุบล

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562

เวลา 08.00 - 21.00 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2562 ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯ และ(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการฯ เลขที่รับหนังสือ 300

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562

เวลา 08.00 - 13.30 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2562 ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯ และ(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการฯ เลขที่รับหนังสือ 300

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562

เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 (ตามกำหนดการ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว)

  • เวลา 06.30 น. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การแต่งกาย : ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

  • เวลา 17.30 น. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง

มอบหมายให้ : ประธานและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 353

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562

เวลา 09.30 น. เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด(กรอ.กลุ่มจังหวัด)ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯ ,(นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานกรรมการฯ และ (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการฯ

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฯครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

มอบหมายให้ : (นางชูศรี กตัญญุตานันท์) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 346

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 โดยกำหนดจะจัดระหว่างวันที่ 10 -18 สิงหาคม 2562 ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางชูศรี กตัญญุตานันท์) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 345

เวลา 13.30 - 16.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมทิพโอสถ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร(อาคาร 52) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ) กรรมการรองเลขาธิการประชาสัมพันธ์ฯ เลขที่รับหนังสือ 359

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562

เวลา 08.30 - 12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ณ ห้องประชุมอาคารตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) ชั้น 2

มอบหมายให้ : (นางชูศรี กตัญญุตานันท์) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 361

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "กลยุทธ์การสร้างภาพลักษ์องค์กรยุคดิทัล" ณ ห้องประชุมพรหมวราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯและคณะกรรมการบริหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 14.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมสรุปการเตรียมจัดกิจกรรม รวมพลคนรักกีฬา (มินิมาราธอน 2562 ) ณ ห้องสัตตบงกช ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางสาวชูติพร มะลิวัลย์) เจ้าหน้าที่หอการค้าอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 373

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562

เวลา 07.40 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญคณะกรรมการหอการค้าฯ ทุกท่านร่วมต้อนรับและรับประทานอาหารเช้า กับคณะผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจ (Digital CEO รุ่นที่ 2) ณ ห้องประชุม ศูนย์ OTOP อบจ.อบ.

มอบหมายให้ : ประธานและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 09.00 น. เรื่อง : แจ้งประชาคมท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชํธานี ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP CENTER) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 363

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขัน และคณะกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 ระดับภาค ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ถนนคลังอาวุธ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายสุนั่น สุตัญตั้งใจ) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 347

เวลา 11.00 - 15.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562" ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานกรรมการฯพร้อมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 338

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562

เวลา 08.50 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการปาถกฐาพิเศษและบรรยายพิเศษในโอกาสรับตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ในประชุมวิชาการ the1St UMKC/BRIC Conference 2019 on "Disruptive Technology to Reforming Education for All" ณ ห้องประชุม สุนีย์โฮเต็ลแอนด์คอลเว็นชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯและคณะกรรมการบริหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 376

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562

เวลา 09.00 น. เรื่อง : เชิญประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อน Smart City จังหวัดอุบลราชธานีกับคณะผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจ (Digital CEO รุ่นที่2) ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯและคณะกรรมการบริหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 352

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 383

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแนวทางการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดอุบลราชธานี ด้านการท่องเที่ยว ณ จังหวัดภูเก็ต

มอบหมายให้ : (นางพองาม ปรีดาสันติ์) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 389

เวลา 09.30 - 12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

มอบหมายให้ : (นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์) รองประธานกรรมการรหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 371

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณากรอบบันทึกความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี (MOU) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางสริตา ปรีดาสันติ์) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 382

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

เวาล 14.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการฯ เลขที่รับหนังสือ 390

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562

เวลา 08.30 น. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติงาน One Day Trip by TTC MOTOR ณ ห้องรับรองลูกค้าชั้น 3 โชว์รูม ทีทีซี มอเตอร์ อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการฯ เลขที่รับหนังสือ 370

เวลา 14.00 น. เรื่อง : กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมจงกลณี โรงแรมทอแสงอุบล จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

เวลา 08.30 - 12.00 น. เรื่อง : เชิญประชุมเชิงปฎิบัติโครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ (City Profile) จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 351

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมงาน กิจกรรม "RUN FOR BOOKS วิ่งของพี่หนังสือนี้เพื่อน้อง" ณ ห้องประชุมออฟฟิศบริษัท สินทรัพย์ก้าวหน้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ชั้น 4 สุนีย์ทาวเวอร์

มอบหมายให้ : (นางเมวดี จุลทัศน์) ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 394

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562

เวลา 08.30 น. เรื่อง : การบูรณาการส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยร่วมกัน โดยได้กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ" ณ ห้องปทุมทิพย์ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯ,(นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานกรรมการฯ และคณะกรรมการหอการค้าทุกท่าน เลขที่รับหนังสือ 395

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมหารือและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม Joint Space ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบมอยให้ : (นายชลวิท อภิรัตนมนตรี) รองประธานกรรมการฯ และ (นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์) กรรมการกลางฯ เลขที่รับหนังสือ 413

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดงาน The AMG Best Of The North East By TTC MOTOR ในวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2562 ณ โชว์รูม ทีทีซี มอเตอร์ อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางเมตตา เมืองเจริญ) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 396

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562

เวลา 09.00 - 12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมจงกลณี โรงแรมทอแสงอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯและคณะกรรมการบริหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

เวลา 09.30 - 12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรางวัลหม่อมเจียงคำ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อเตรียมตวามพร้อมในการจัดพิธีมอบรางวัลหม่อมเจียงคำประจำปี พ.ศ 2562 ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 410

เวลา 16.00 น. เรื่อง : เชิญร่วมต้อนรับและพบปะหารือ ท่านสมบัติ เพ็งพระจันทร์ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ขอนแก่น และคณะ ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯและ(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการฯ เลขที่รับหนังสือ 408

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

เวลา 09.30 เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่1/2562 ณ ห้องประชุมพรหมราชชั้น 4 ศาลาจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการฯ เลขที่รับหนังสือ416

เวลา 11.00 น. เรื่อง : ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 และร่วมลงนาม MOU ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านพัฒนาสังคม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้าคอนเวนชั่น อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 423

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวขำ) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 417

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี (พิจารณาผังร่าง) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางเมตตา เมืองเจริญ) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 396

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562

เวลา 13.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมการขับเคลื่อน Smart City จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมวรราชชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมพิจารณาเลือกเยาวชนร่วมโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ชั้น 1

มอบหมายให้ : (นางชูศรี กตตัญญุตานันท์) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 415

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562

เวลา 08.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 และ ขอเรียนเชิญท่านเข้ารับมอบเกียรติบัตร แลดงความขบคุณที่ให้ความอนุเคาระห์ สำนักงาน กกท.จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการฯ เลขที่รับหนังสือ423

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562

เวลา 07.00 - 09.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุม "เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ" ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯและคณะกรรมการบริหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 372

เวลา 08.00 น. เรื่อง : ขอเชิญกรรมการเข้าร่วมโครงการ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีกับการบริหารสังคมผู้สูงอายุในอนาคต" ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ(อาคาร52) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือรับ 427

412

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เข้าพบปะและหารือการเชื่อมโยงธุรกิจ ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯและ(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการฯ เลขที่รับหนังสือ 434

วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2562

เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการฯและคณะกรรมการบริหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 372


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!