วาระงานหอการค้าประจำเดือน กรกฎาคม 2562


2019-04-23 16:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 303

เนื่องจาก การทำงานหอการค้า จะมีงานเข้ามา ทุกวัน การบริหารจัดการ มอบหมาย ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line line@ website เป็นต้น

วาระงานวันนี้

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562

เวลา 07.00 น.-09.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุม "เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ" ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Center) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อำเภอทุกอำเภอ เทศบาลเมืองแจระแม เทศบาลตำบลอุบล เป็นเจ้าภาพ

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 518

ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line line@ website เป็นต้น

วาระงานหอการค้าอุบล

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562

เวลา 14.30 น. เรื่อง : ร่วมรายการถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องแสดง 1 สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : ประธานและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 424

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562

เวลา 15.00 น. เรื่อง : เชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแสดงผลงานวิจัยและสินค้านวัตกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 2019 (UBU Research and InnovationS Expo : UBU Rise 2019) ณ ลานอะควาเรี่ยมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : ประธานและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 384

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.00 - 12.00 น. เรื่อง : เชิญเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 231 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 217 - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2050 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางเมตตา เมืองเจริญ),(นายมงคล จุลทัศน์),(นางบัวหลวง อาษาพล),และ (นางชูศรี กตัญุตานันท์) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 411

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมหารือข้อราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธไตรย์)เลขที่รับหนังสือ 425

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ณ อาคารเอนกประสงค์ สภาบันพัฒนาฝีมือแรงาน 7 อุบลราชธานี ถนนคลังอาวุธ

มอบหมายให้ : (นางชูศรี กตัญญุตานันท์) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 440

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.30 - 12.00 น. เรื่อง : ประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์ของไมช์และเมืองที่มีศักยภาพ(จังหวัดอุบลราชธานี) ครั้งที่2/2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรราชัน้ 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 453

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 439

เวลา 18.30 น. เรื่อง : เชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเจ้าแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 449

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562

เวลา 15.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าเฝ้าฯ รับเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ ณ ศาลาสหไทยในพระบนมมหาราชวัง

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑ๊ฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562

เวลา 07.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมทำบุญ "งานวันเชิดชูบูชาบรรพชนเทียน ปราชญ์แห่งเทียน ครูเทียน ช่างเทียนพรรษาอุบลราชธานี" ประจำปี พ.ศ. 2562(ปีที่8)ณ ศาลาพระเจ้าใหญ่องค์หลวง วัดหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์)ประธานกรรมการหอการค้าฯ และ (นางพริ้งพิศ วังทอง) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 438

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.00 - 12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group)โครงการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสตกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3(พ.ศ. 2560-2564) ในช่วงระยะครึ่งแผน ณ ห้องประชุมวีโฮเทล ดรงแรมวีโฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 447

เวลา 09.30 น. เรื่อง : การประชุมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑ๊ฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 462

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑ๊ฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 455

เวาล 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมร่วมกับกลุ่ม YEC UBON ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯและคณะกรรมการหอการค้าพร้อมกลุ่มกรรมการ YEC UBON

เวลา 13.30 น. เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.)ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมประทุมวรราช ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 465

เวลา 18.40 น. เรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม คุณแม่พูนรัตน์ เกตุสิริ มารดาของ พล.อ.นิรุทธ เกตุสิริ ณ วัดไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาคักเลือกคลองต้นแบบ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2

มอบหมายให้ : (นางพชร เตชะตานลท์) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 460

เวลา 11.00 - 12.00 น. เรื่อง : โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพชร เตชะตานลท์) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 461

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมตั้ง๕ระทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหอการค้า เลขที่หนังสือออกที่ ห.อบ. 118/2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562

เวลา 10.00 น. เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562(ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ ......

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลการบริหารการจัดการข้าว ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวขำ) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 459

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการสร้างพัฒนาเขตเศรษฐกิจ วังเต่า-โพนทอง แขวงจำปาสัก

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ,(นางนรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้า,(นางสิริกัญญา พิริบะกิจไพบูลย์) รองประธานกรรมการ,(นายชวลิต องค์ควานิช) ประธานกกรมการกิตติมศักดิ์ เลขที่รับหนังสือ 474

เวลา 18.00 น. เรื่อง : พิธีเปิดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 และถนนสายเทียน สายธรรม ณ บริเวณศาลหลักเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 469

เวลา 19.30 น. เรื่อง : พิธีเปิดงานอุโมงค์เทียน ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 469

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562

เวลา 14.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีสมโภชอธิษฐานจิตแผ่นทอง เงิน นาค ณ วิหารพระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม (ป่าน้อย) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 471

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน "Miracle of Candle มหัศจรรย์เทียนพรรษา ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรมมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอถุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 481

เวลา 17.00 - 22.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดนางงามเทียนพรรษาและงานพาแลงงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมสุนีแกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 471

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562

เวลา 08.00 น. เรื่อง : พิธีเปิดงานประเพณีและปล่อยขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ณบริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 469

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562

เวลา 08.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานเปิดสาขา จังหวัดอุบลราชธานี ณ กรุงเทพประกันชีวิต

มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ

เวลา 11.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดเทศกาลอาหาร ไก่ย่างท่าวารีของดี เมืองอุบลฯ ณ อบต.หัวดอน

บ้านท่าวารี อ.เขื่องใน

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ

เวลา 18.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานแสงสีเสียง : สะพานบุญแห่งศรัทธา บูชาพระธาตุสวนตาล ต.ชีทวน อ.เขื่องใน การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยโทรเหลือง

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562

เวลา 17.00 น. เรื่อง : การจัดงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กิจกรรมจัดงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ลานอะควาเลี่ยม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือรับ 483

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

เวลา 18.30 น. เรื่อง : เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ณ วัดพระธาตุหนองบัว อำเภอเมืองอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 494

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562

เวลา 06.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ "ใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 480

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562

เวลา 11.00 น.-12.00 น.เรื่อง : ขอเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูลการศึกษาและจัดทำรายงานและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนสิรินธรณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 476

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.00 - 12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเป็นผู้ร่วมการเสวนา"การจัดการศึกษาสู่อาชีพและการมีงานทำ" ณ ห้องประชุมเบ็ญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะ

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 484

เวลา 09.30 - 15.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City จังหวัดอุบลราชธานีและคณะทำงานขับเคลื่อนช่องเม็ก Happy Valley ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯและ (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือรับ 496

เวลา 13.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมและแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 (ปี 2562) ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 ห้างสุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯและ(นางชูศรี กตัญญุตานันท์) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 477 และ 478

เวลา 13.00 - 16.00 น. เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ให้เกียรติร่วมสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม SEC201-202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพองาม ปรีดาสันติ์) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่หนังสือ 495

วัพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

เวลา 13.30 - 16.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนพัฒนาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559-2564) ณ ห้องประชุม POC ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ) กรรมการประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่หนังสือ 497

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.30 -12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่หนังสือ 485

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562

เวลา 08.30 น.-12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 2 เส้นทางประกอบด้วย

  1. ) เส้นทางถนนอุปราช ช่วงวงเวียนน้ำพุ-ถนนชยางกูร (ช่วงแยกตัดถนนสุริยาตร์)
  2. ) เส้นทางรอบทุ่งศรีเมือง ช่วงถนนเขื่อนธานี ถนนศรีณรงค์-ถนนพโลรังฤทธิ์

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 514

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานีและร่วมงานเทศกาลอาหาร Food Fair ไก่ย่างท่าวารีของดีเมืองอุบลณ บ้านหนองมัง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 500

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมการจัดงานเทศกาล "ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง" ปีที่ 5 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลิ่นอิ่นซื่อ(สถานธรรมไท้เต๋อ) ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่หนังสือออก ห.อบ.127/2562

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562

เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

กิจกรรมที่ 1 : เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง

กิจกรรมที่ 2 : เวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมไพรพะยอ มรภ.อบ

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 29กรกฎาคม 2562

เวลา 08.00 น.-16.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการการประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายชาวพุทธอาจาริยบูชาพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ชาตกาล 149 ปี บุคคลสำคัญของโลก ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ตึก 32A) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 508

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562

เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติให้การสนับสนุนกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคลและปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯรวมทั้งพิจารณาให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทรัพยากรที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมตามที่ท่านจะพิจารณาเห็นสมควร (รายละเอียดปรากฏตามกำหนดการที่แนบมาด้วยพร้อมนี้) ณ บริเวณศูนย์พุทธธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อุทยานบึงบัวหนองขอนอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 509

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือรับ 520

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม Meeting 2 ร้าน Joint Space จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและ (นายชลวิท อภิรัตนมนตรี) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 522

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือรับ 524

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ขอเชิญท่านพร้อมด้วยพร้อมคณะ จำนวน 13 ท่านเข้าร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง ณ ห้องแสดง 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 528

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562

เวลา 07.00 น.-09.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุม "เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ" ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Center) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อำเภอทุกอำเภอ เทศบาลเมืองแจระแม เทศบาลตำบลอุบล เป็นเจ้าภาพ

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 518


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!