วาระงานหอการค้าประจำเดือน กรกฎาคม 2562


2019-04-23 16:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 286

เนื่องจาก การทำงานหอการค้า จะมีงานเข้ามา ทุกวัน การบริหารจัดการ มอบหมาย ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line [email protected] website เป็นต้น

วาระงานวันนี้

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562

เวลา 07.00 น.-09.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุม "เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ" ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Center) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อำเภอทุกอำเภอ เทศบาลเมืองแจระแม เทศบาลตำบลอุบล เป็นเจ้าภาพ

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 518

ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line [email protected] website เป็นต้น

วาระงานหอการค้าอุบล

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562

เวลา 14.30 น. เรื่อง : ร่วมรายการถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องแสดง 1 สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : ประธานและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 424

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562

เวลา 15.00 น. เรื่อง : เชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแสดงผลงานวิจัยและสินค้านวัตกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 2019 (UBU Research and InnovationS Expo : UBU Rise 2019) ณ ลานอะควาเรี่ยมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : ประธานและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 384

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.00 - 12.00 น. เรื่อง : เชิญเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 231 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 217 - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2050 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางเมตตา เมืองเจริญ),(นายมงคล จุลทัศน์),(นางบัวหลวง อาษาพล),และ (นางชูศรี กตัญุตานันท์) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 411

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมหารือข้อราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธไตรย์)เลขที่รับหนังสือ 425

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ณ อาคารเอนกประสงค์ สภาบันพัฒนาฝีมือแรงาน 7 อุบลราชธานี ถนนคลังอาวุธ

มอบหมายให้ : (นางชูศรี กตัญญุตานันท์) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 440

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.30 - 12.00 น. เรื่อง : ประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์ของไมช์และเมืองที่มีศักยภาพ(จังหวัดอุบลราชธานี) ครั้งที่2/2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรราชัน้ 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 453

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 439

เวลา 18.30 น. เรื่อง : เชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเจ้าแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 449

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562

เวลา 15.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าเฝ้าฯ รับเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ ณ ศาลาสหไทยในพระบนมมหาราชวัง

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑ๊ฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562

เวลา 07.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมทำบุญ "งานวันเชิดชูบูชาบรรพชนเทียน ปราชญ์แห่งเทียน ครูเทียน ช่างเทียนพรรษาอุบลราชธานี" ประจำปี พ.ศ. 2562(ปีที่8)ณ ศาลาพระเจ้าใหญ่องค์หลวง วัดหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์)ประธานกรรมการหอการค้าฯ และ (นางพริ้งพิศ วังทอง) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 438

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.00 - 12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group)โครงการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสตกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3(พ.ศ. 2560-2564) ในช่วงระยะครึ่งแผน ณ ห้องประชุมวีโฮเทล ดรงแรมวีโฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 447

เวลา 09.30 น. เรื่อง : การประชุมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑ๊ฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 462

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑ๊ฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 455

เวาล 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมร่วมกับกลุ่ม YEC UBON ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯและคณะกรรมการหอการค้าพร้อมกลุ่มกรรมการ YEC UBON

เวลา 13.30 น. เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.)ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมประทุมวรราช ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 465

เวลา 18.40 น. เรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม คุณแม่พูนรัตน์ เกตุสิริ มารดาของ พล.อ.นิรุทธ เกตุสิริ ณ วัดไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาคักเลือกคลองต้นแบบ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2

มอบหมายให้ : (นางพชร เตชะตานลท์) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 460

เวลา 11.00 - 12.00 น. เรื่อง : โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพชร เตชะตานลท์) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 461

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมตั้ง๕ระทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหอการค้า เลขที่หนังสือออกที่ ห.อบ. 118/2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562

เวลา 10.00 น. เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562(ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ ......

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลการบริหารการจัดการข้าว ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวขำ) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 459

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการสร้างพัฒนาเขตเศรษฐกิจ วังเต่า-โพนทอง แขวงจำปาสัก

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ,(นางนรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้า,(นางสิริกัญญา พิริบะกิจไพบูลย์) รองประธานกรรมการ,(นายชวลิต องค์ควานิช) ประธานกกรมการกิตติมศักดิ์ เลขที่รับหนังสือ 474

เวลา 18.00 น. เรื่อง : พิธีเปิดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 และถนนสายเทียน สายธรรม ณ บริเวณศาลหลักเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 469

เวลา 19.30 น. เรื่อง : พิธีเปิดงานอุโมงค์เทียน ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 469

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562

เวลา 14.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีสมโภชอธิษฐานจิตแผ่นทอง เงิน นาค ณ วิหารพระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม (ป่าน้อย) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 471

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน "Miracle of Candle มหัศจรรย์เทียนพรรษา ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรมมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอถุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 481

เวลา 17.00 - 22.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดนางงามเทียนพรรษาและงานพาแลงงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมสุนีแกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 471

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562

เวลา 08.00 น. เรื่อง : พิธีเปิดงานประเพณีและปล่อยขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ณบริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 469

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562

เวลา 08.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานเปิดสาขา จังหวัดอุบลราชธานี ณ กรุงเทพประกันชีวิต

มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ

เวลา 11.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดเทศกาลอาหาร ไก่ย่างท่าวารีของดี เมืองอุบลฯ ณ อบต.หัวดอน

บ้านท่าวารี อ.เขื่องใน

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ

เวลา 18.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานแสงสีเสียง : สะพานบุญแห่งศรัทธา บูชาพระธาตุสวนตาล ต.ชีทวน อ.เขื่องใน การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยโทรเหลือง

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562

เวลา 17.00 น. เรื่อง : การจัดงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กิจกรรมจัดงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ลานอะควาเลี่ยม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือรับ 483

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

เวลา 18.30 น. เรื่อง : เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ณ วัดพระธาตุหนองบัว อำเภอเมืองอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 494

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562

เวลา 06.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ "ใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 480

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562

เวลา 11.00 น.-12.00 น.เรื่อง : ขอเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูลการศึกษาและจัดทำรายงานและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนสิรินธรณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 476

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.00 - 12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเป็นผู้ร่วมการเสวนา"การจัดการศึกษาสู่อาชีพและการมีงานทำ" ณ ห้องประชุมเบ็ญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะ

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 484

เวลา 09.30 - 15.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City จังหวัดอุบลราชธานีและคณะทำงานขับเคลื่อนช่องเม็ก Happy Valley ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯและ (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือรับ 496

เวลา 13.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมและแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 (ปี 2562) ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 ห้างสุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯและ(นางชูศรี กตัญญุตานันท์) รองประธานกรรมการฯ เลขที่รับหนังสือ 477 และ 478

เวลา 13.00 - 16.00 น. เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ให้เกียรติร่วมสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม SEC201-202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพองาม ปรีดาสันติ์) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่หนังสือ 495

วัพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

เวลา 13.30 - 16.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนพัฒนาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559-2564) ณ ห้องประชุม POC ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ) กรรมการประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่หนังสือ 497

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.30 -12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่หนังสือ 485

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562

เวลา 08.30 น.-12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 2 เส้นทางประกอบด้วย

  1. ) เส้นทางถนนอุปราช ช่วงวงเวียนน้ำพุ-ถนนชยางกูร (ช่วงแยกตัดถนนสุริยาตร์)
  2. ) เส้นทางรอบทุ่งศรีเมือง ช่วงถนนเขื่อนธานี ถนนศรีณรงค์-ถนนพโลรังฤทธิ์

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 514

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานีและร่วมงานเทศกาลอาหาร Food Fair ไก่ย่างท่าวารีของดีเมืองอุบลณ บ้านหนองมัง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 500

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมการจัดงานเทศกาล "ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง" ปีที่ 5 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลิ่นอิ่นซื่อ(สถานธรรมไท้เต๋อ) ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่หนังสือออก ห.อบ.127/2562

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562

เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

กิจกรรมที่ 1 : เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง

กิจกรรมที่ 2 : เวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมไพรพะยอ มรภ.อบ

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 29กรกฎาคม 2562

เวลา 08.00 น.-16.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการการประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายชาวพุทธอาจาริยบูชาพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ชาตกาล 149 ปี บุคคลสำคัญของโลก ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ตึก 32A) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 508

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562

เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติให้การสนับสนุนกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคลและปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯรวมทั้งพิจารณาให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทรัพยากรที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมตามที่ท่านจะพิจารณาเห็นสมควร (รายละเอียดปรากฏตามกำหนดการที่แนบมาด้วยพร้อมนี้) ณ บริเวณศูนย์พุทธธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อุทยานบึงบัวหนองขอนอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 509

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือรับ 520

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม Meeting 2 ร้าน Joint Space จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและ (นายชลวิท อภิรัตนมนตรี) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 522

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือรับ 524

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ขอเชิญท่านพร้อมด้วยพร้อมคณะ จำนวน 13 ท่านเข้าร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง ณ ห้องแสดง 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 528

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562

เวลา 07.00 น.-09.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุม "เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ" ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Center) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อำเภอทุกอำเภอ เทศบาลเมืองแจระแม เทศบาลตำบลอุบล เป็นเจ้าภาพ

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 518


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603