วาระงานหอการค้าประจำเดือน สิงหาคม 2562


2019-04-23 15:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 235

หมายเหตุ : ใช้สำหรับ ค้นหาข้อมูล ภายในเว็บไซต์ แนะนำให้แบ่ง ระหว่างคำ ด้วย , (ลูกน้ำ) หรือ เว้นวรรค

วาระงานวันนี้

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

ตารางกิจกรรมว่าง

ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line line@ website เป็นต้น

วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562

เวลา 10.30 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญท่านร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง ณ ห้องแสดง 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) รองประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 521

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562

เวลา 08.00 น.-12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำมูล ณ ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพชร เตชะตานนท์) รองประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 523

เวลา 10.30 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดงาน Thailand Smart Money สัญจรอุบลราชธานี ครั้งที่ 7

ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 539

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

เวลา 18.00 - 21.00 น. เรื่อง : เรียนเชิญร่วมงาน Open House UBON Office Savan Resorts ณ สำนักงานสาขาจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 12/33 ซอยเลี่ยงเมือง 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : เรียนประธานและกรรมการ รวม 8 ท่านร่วมงาน

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีทิ้งกระจาดประจำปีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ

ณ มูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถาน จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : เรียนประธานและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 537

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ประชุมร่วม กับทางราชการในการพิจารณา โครงการ ubon smart information (ศูนย์ข่าวรัฐร่วมเอกชน อุบล) ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : ประธานและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 14.00 - 16.00 น. เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.ก) ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากกลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562

เวลา 08.00 - 14.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยรอบ 6 เดือน ภายใต้โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร ณ ห้องประชุมบอลรูม C ชั้น 2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมาย : (นายนิมิต. สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 541

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

เวลา 08.00 น. เรื่อง : ขอเชิญท่านและคณะให้เกียรติเข้าร่วมพิธีและวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณพระรูปพระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารศาลจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 521

เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "โครงการสร้างการรับรู้เรื่องร้องเรียนพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมและการดำเนินการ" ณ ห้องปทุมมมาศ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 475

เวลา 13.30 น. เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมาย : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 543

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562

เวลา 06.00 - 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมเหล่าพยัคฆ์ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมาย : (นายสนั่น สุตัญตั้งใจ ) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 556

เวลา 08.00 เป็นต้นไป เรื่อง : ขอเรียนเชิญ ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการ,(นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานกรรมการและพร้อมด้วย (นางสาวพรสิริวิมล เคนเดิม)เจ้าหน้าที่ธุรการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 530

เวลา 09.00 -12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมนำเสนอโครงการ Thai MICE Connect ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ห้องVIP4 ชั้น1 จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมาย : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 553

เวลา 10.00 - 12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมล์ ณ ห้องประชุมพรหมวรราชชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมาย : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัอุบลราชธานี

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ขอเชิญให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยกับภาพลักษณ์ทางด้านการค้าในจังหวัดอุบลราชธานี ณ สำนัหงานหอการค้าอุบลราชธานี

มอบหมาย : (นายชลวิม อภิรัตน์มนตรี ) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

เวลา 08.00 เป็นต้นไป เรื่อง : ขอเรียนเชิญ ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการ,(นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานกรรมการและพร้อมด้วย (นางสาวพรสิริวิมล เคนเดิม)เจ้าหน้าที่ธุรการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 530

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 11" มหกรรมการอ่านแห่งชาติครั้งที่ 3 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค" ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 559

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญท่านร่วมเปิดพิธีงานเส้นทางเกษตรอินทรีย์ วิถีกินสบายใจ ณ ห้างสรรพสินค้าสุนีย์ ชั้น G อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 561

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562

เวลา 05.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเปิดพิธีงาน "RUN FOR BOOKS" ณ ลานจอดรถสุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 559

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562

เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

  1. เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
  2. เวลา 17.00 - 19.00 ร. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 542

07.30 - 08.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเป็นประธานในพิธีมอบเสื้อสีฟ้า "รักแม่" 12 สิงหาคม 2562 และปล่อยขบวนพาเหรดล้อเดียว พร้อมกล่าวให้โอวาทกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี (หน้าศาลาจัตุรมุข) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 552

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน "33ปี สปช.2สื่อสารยุคดิจิทัล" ณ อาคารสำนักประชาสัมพันธ์เขต2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 549

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562

เวลา 08.30 - 16.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมสนทนากลุ่ม (FOCUS Group) แนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประสงค์ จันจำปา) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 525

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรคุณภาพงบพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ปี 2562 ณ สวนสละชิดตะวัน บ้านผึ้งตก หมู่ที่ 4 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวคำ) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 560

เวลา 09.30 น.- 12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระดับจังหวัดเพื่อประเมินทบทวนการปฏิบัติงานผลการดำเนินงานและรายงานสถานการณ์ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในจังหวัดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ณ ห้องประชุมกรมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายเพชร โตแสง) กรรมการกลางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 540

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562

เวลา 07.39 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานและทำบุญเททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสโส อ้วน)

ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

==มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 567

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการ เลขที่หนังสือรับ 579

เวลา 12.00 - 16.00 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ "AIS Academy for Thai to the Region" องค์ความรู้สู่ภูมิภาคภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย ณ โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

มอบหมายให้ : แจ้งคณะกรรมการเพื่อทราบและหากท่านใดสนใจร่วมกิจกรรมแจ้งเจ้าหน้าที่หอการค้าเลขที่รับหนังสือ 569

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

เวลา 08.00 - 16.00 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเพิ่มศักยภาพแก่นักศึกษาและผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Startup ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 568

เวลา 14.00 - 16.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมปาริชาติ ชั้น 1 โรงแรมรีเจ้นท์ อุบลราชธานี

มอบหมายให้ :คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารหอการค้าพร้อมด้วยที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมงานเทศกาลถือศีลกินเจปีที่ 5 ครั้งที่3/2562 ณ มูลนิธิหลิ่นอิ่นซื่อ ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นางชูศรี กตัญญุตานันท์) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562

เวลา 18.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีปิดงาน "เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน" ปี 2562 ณ วัดพระธาตุหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562

เวลา 13.30 - 16.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการ เลขที่หนังสือรับ 581

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือรับ 595

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรคุณภาพงบพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ปี 2562 ณ บริเวณลานขวัญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวคำ) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 544

เวลา 09.00 - 15.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมการสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 - 2564 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ประธานอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายสนั่น สุตัญตั้งใจ) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 575

เวลา 11.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเป็นวิทยากรเสวนาการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือรับ 582

เวลา 14.00 น. เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือรับ 597

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ขอให้ท่านได้พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนเข้าเป็นกรรมการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 คน พร้อมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการ เลขที่หนังสือรับ 585 และ 596

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานการประสานงานด้านการตลาดหรือหาแหล่งรับซื้อผลผลิต (Demand Side) จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวขำ) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 583

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00 -12.00 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม ร้านอาหารคนลือริมมูล (หาดคูเดื่อ) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 15.00 น. เรื่อง : อาจาร์ยกาญจนา จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเข้าประธานหอการค้าจังหงัดอุบลราชธานี ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฎบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมวรราชชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 601

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและสำรวจตลาดสด เพื่อคัดเลือกตลาดสดติดดาวตามแนวทางในการประเมินตลาดที่กำหนดตามโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายรัฐนันท์ ภัทรธนเศรษฐ์) กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 605

เวลา 13.00 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนา "เปิดโรงแรม ที่พัก และโฮสเทล ให้ถูกกฎหมายตามมาตรา 44" ข้อกฏหมายที่เราต้องรู้ และรับมือในการทำให้โรงแรม ที่พัก และโฮสเทล ถูกกฏหมาย ณ ห้องทับทิมสยาม ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการ,(นางรัตานกร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 562

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด(อ.พ.ก.)จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวขำ) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 599

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00 น.- 12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมประทุมวรราช ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 586

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562

เวลา 09.30 น. เรื่อง : เชิญประชุมหารือ และแบ่งมอบงาน ณ ห้องติดตามสถานการณ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้นที่ 4

มอบหมายให้ :(นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการจัดงาน ณ ห้องประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี วัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นางสริตา ปรีดาสันติ์) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือรับ 613

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ร่วมประชุมการเตรียมจัดทำตลาดออนไลน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประมูลทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดอุบลราชธานี หมวดอักษร "กว แก้วแหวนเงินทอง" ณ ห้องทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 564


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!