วาระงานหอการค้าประจำเดือน สิงหาคม 2562


2019-04-23 15:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 224

หมายเหตุ : ใช้สำหรับ ค้นหาข้อมูล ภายในเว็บไซต์ แนะนำให้แบ่ง ระหว่างคำ ด้วย , (ลูกน้ำ) หรือ เว้นวรรค

วาระงานวันนี้

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

ตารางกิจกรรมว่าง

ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line [email protected] website เป็นต้น

วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562

เวลา 10.30 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญท่านร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง ณ ห้องแสดง 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) รองประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 521

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562

เวลา 08.00 น.-12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำมูล ณ ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพชร เตชะตานนท์) รองประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 523

เวลา 10.30 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดงาน Thailand Smart Money สัญจรอุบลราชธานี ครั้งที่ 7

ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 539

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

เวลา 18.00 - 21.00 น. เรื่อง : เรียนเชิญร่วมงาน Open House UBON Office Savan Resorts ณ สำนักงานสาขาจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 12/33 ซอยเลี่ยงเมือง 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : เรียนประธานและกรรมการ รวม 8 ท่านร่วมงาน

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีทิ้งกระจาดประจำปีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ

ณ มูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถาน จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : เรียนประธานและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 537

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ประชุมร่วม กับทางราชการในการพิจารณา โครงการ ubon smart information (ศูนย์ข่าวรัฐร่วมเอกชน อุบล) ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : ประธานและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 14.00 - 16.00 น. เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.ก) ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากกลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562

เวลา 08.00 - 14.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยรอบ 6 เดือน ภายใต้โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร ณ ห้องประชุมบอลรูม C ชั้น 2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมาย : (นายนิมิต. สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 541

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

เวลา 08.00 น. เรื่อง : ขอเชิญท่านและคณะให้เกียรติเข้าร่วมพิธีและวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณพระรูปพระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารศาลจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 521

เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "โครงการสร้างการรับรู้เรื่องร้องเรียนพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมและการดำเนินการ" ณ ห้องปทุมมมาศ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 475

เวลา 13.30 น. เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมาย : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 543

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562

เวลา 06.00 - 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมเหล่าพยัคฆ์ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมาย : (นายสนั่น สุตัญตั้งใจ ) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 556

เวลา 08.00 เป็นต้นไป เรื่อง : ขอเรียนเชิญ ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการ,(นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานกรรมการและพร้อมด้วย (นางสาวพรสิริวิมล เคนเดิม)เจ้าหน้าที่ธุรการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 530

เวลา 09.00 -12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมนำเสนอโครงการ Thai MICE Connect ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ห้องVIP4 ชั้น1 จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมาย : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 553

เวลา 10.00 - 12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมล์ ณ ห้องประชุมพรหมวรราชชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมาย : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัอุบลราชธานี

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ขอเชิญให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยกับภาพลักษณ์ทางด้านการค้าในจังหวัดอุบลราชธานี ณ สำนัหงานหอการค้าอุบลราชธานี

มอบหมาย : (นายชลวิม อภิรัตน์มนตรี ) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

เวลา 08.00 เป็นต้นไป เรื่อง : ขอเรียนเชิญ ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการ,(นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานกรรมการและพร้อมด้วย (นางสาวพรสิริวิมล เคนเดิม)เจ้าหน้าที่ธุรการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 530

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 11" มหกรรมการอ่านแห่งชาติครั้งที่ 3 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค" ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 559

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญท่านร่วมเปิดพิธีงานเส้นทางเกษตรอินทรีย์ วิถีกินสบายใจ ณ ห้างสรรพสินค้าสุนีย์ ชั้น G อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 561

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562

เวลา 05.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเปิดพิธีงาน "RUN FOR BOOKS" ณ ลานจอดรถสุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 559

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562

เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

  1. เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
  2. เวลา 17.00 - 19.00 ร. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 542

07.30 - 08.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเป็นประธานในพิธีมอบเสื้อสีฟ้า "รักแม่" 12 สิงหาคม 2562 และปล่อยขบวนพาเหรดล้อเดียว พร้อมกล่าวให้โอวาทกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี (หน้าศาลาจัตุรมุข) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 552

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน "33ปี สปช.2สื่อสารยุคดิจิทัล" ณ อาคารสำนักประชาสัมพันธ์เขต2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 549

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562

เวลา 08.30 - 16.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมสนทนากลุ่ม (FOCUS Group) แนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประสงค์ จันจำปา) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 525

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรคุณภาพงบพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ปี 2562 ณ สวนสละชิดตะวัน บ้านผึ้งตก หมู่ที่ 4 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวคำ) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 560

เวลา 09.30 น.- 12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระดับจังหวัดเพื่อประเมินทบทวนการปฏิบัติงานผลการดำเนินงานและรายงานสถานการณ์ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในจังหวัดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ณ ห้องประชุมกรมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายเพชร โตแสง) กรรมการกลางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 540

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562

เวลา 07.39 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานและทำบุญเททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสโส อ้วน)

ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

==มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 567

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการ เลขที่หนังสือรับ 579

เวลา 12.00 - 16.00 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ "AIS Academy for Thai to the Region" องค์ความรู้สู่ภูมิภาคภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย ณ โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

มอบหมายให้ : แจ้งคณะกรรมการเพื่อทราบและหากท่านใดสนใจร่วมกิจกรรมแจ้งเจ้าหน้าที่หอการค้าเลขที่รับหนังสือ 569

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

เวลา 08.00 - 16.00 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเพิ่มศักยภาพแก่นักศึกษาและผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Startup ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 568

เวลา 14.00 - 16.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมปาริชาติ ชั้น 1 โรงแรมรีเจ้นท์ อุบลราชธานี

มอบหมายให้ :คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารหอการค้าพร้อมด้วยที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมงานเทศกาลถือศีลกินเจปีที่ 5 ครั้งที่3/2562 ณ มูลนิธิหลิ่นอิ่นซื่อ ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นางชูศรี กตัญญุตานันท์) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562

เวลา 18.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีปิดงาน "เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน" ปี 2562 ณ วัดพระธาตุหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562

เวลา 13.30 - 16.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการ เลขที่หนังสือรับ 581

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือรับ 595

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรคุณภาพงบพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ปี 2562 ณ บริเวณลานขวัญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวคำ) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 544

เวลา 09.00 - 15.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมการสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 - 2564 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ประธานอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายสนั่น สุตัญตั้งใจ) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 575

เวลา 11.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเป็นวิทยากรเสวนาการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือรับ 582

เวลา 14.00 น. เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือรับ 597

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ขอให้ท่านได้พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนเข้าเป็นกรรมการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 คน พร้อมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการ เลขที่หนังสือรับ 585 และ 596

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานการประสานงานด้านการตลาดหรือหาแหล่งรับซื้อผลผลิต (Demand Side) จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวขำ) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 583

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00 -12.00 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม ร้านอาหารคนลือริมมูล (หาดคูเดื่อ) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 15.00 น. เรื่อง : อาจาร์ยกาญจนา จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเข้าประธานหอการค้าจังหงัดอุบลราชธานี ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฎบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมวรราชชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 601

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและสำรวจตลาดสด เพื่อคัดเลือกตลาดสดติดดาวตามแนวทางในการประเมินตลาดที่กำหนดตามโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายรัฐนันท์ ภัทรธนเศรษฐ์) กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 605

เวลา 13.00 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนา "เปิดโรงแรม ที่พัก และโฮสเทล ให้ถูกกฎหมายตามมาตรา 44" ข้อกฏหมายที่เราต้องรู้ และรับมือในการทำให้โรงแรม ที่พัก และโฮสเทล ถูกกฏหมาย ณ ห้องทับทิมสยาม ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการ,(นางรัตานกร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 562

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด(อ.พ.ก.)จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวขำ) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 599

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00 น.- 12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมประทุมวรราช ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 586

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562

เวลา 09.30 น. เรื่อง : เชิญประชุมหารือ และแบ่งมอบงาน ณ ห้องติดตามสถานการณ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้นที่ 4

มอบหมายให้ :(นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการจัดงาน ณ ห้องประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี วัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นางสริตา ปรีดาสันติ์) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือรับ 613

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ร่วมประชุมการเตรียมจัดทำตลาดออนไลน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประมูลทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดอุบลราชธานี หมวดอักษร "กว แก้วแหวนเงินทอง" ณ ห้องทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 564


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing