วาระงานหอการค้าประจำเดือน กันยายน 2562


2019-04-23 14:08

จำนวนครั้งที่อ่าน : 101

หมายเหตุ : ใช้สำหรับ ค้นหาข้อมูล ภายในเว็บไซต์ แนะนำให้แบ่ง ระหว่างคำ ด้วย , (ลูกน้ำ) หรือ เว้นวรรค

วาระงานวันนี้

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562

เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการร่วมมือ รักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงสาละวัน ครั้งที่ 12 จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมงานดังนี้

  1. เวลา 10.00 น. ร่วมประชุมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทยลาวจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
  2. เวลา 19.00 น. ร่วมต้อนรับและร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าแขวงแขวงสาละวันและคณะ ณ ลานสระว่ายน้ำ ชั้น 5 โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและ (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์)กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 659

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักพิงและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและที่อยู่อาศัยของผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม poc ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวด้วย

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี(นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานกรรมการและ(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์)กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 673

ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line [email protected] website เป็นต้น

วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดที่ทำการสนง. คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล และพิธีเปิดใช้เครื่องATMธนาคารกรุงไทย สาขาอำเภอนาตาล ณ ร้านพิเชียรโฮม (ร้านของปธ.คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลฯ ประจำอำเภอนาตาล)

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562

เวลา 09.00 น.-12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (การกำหนดรูปแบบทางเลือกของโครงการ) โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 231 ช่วง จุดตัดทางหลวงหมายเลข 217 - จุดตัดทางหลวงหมายเลข2050 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 615

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 5/2562 (ก.บ.จ. อุบลราชธานี) ณห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ619

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายสุนั่น สุตัญตั้งใจ) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 610

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 628

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี(ก.ช.ภ.จ.อุบ)ณ ห้องประชุมปเองกันและบรรเทาสาธารณภัยจขังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานกรรมการ และ(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ630

เวลา 18.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว cool อีสาน (อุบลราชธานี-ยโสธร-อำนาจเจริญ) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 622

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมการจัดงานเชิดชูเกียรติและรำลึกดำเจียงคำชุมพลณอยุธยาประจำปี 2562 ปีที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี (ชั้น 2)

มอบหมายให้ :(นางปัทมาพร ไชยนา) รองกรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 617

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี (POC) ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นางเมตตา เมืองเจริญ) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 609

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

เวลา 08.00 น.-10.00 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 2 หัวข้อเรื่อง "แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานี" ณ โรงแรมสวนคุณตา อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 611

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญปแระชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่6/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 631

เวลา 14.30 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมต้อนรับกงสุลใหญ่สาธาณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น และเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมตังปัก โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 และร่วมงานเลี้ยงรับรอง ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการ และ นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 629

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการทางวิชาชีพและลงนามความร่วมมือระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีและประเทศเวียดนาม ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 641

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมแกรนด์เซ็นเตอร์โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 640

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรด้านอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายประมอน เขียวขำ) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 642

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562

เวลา 09.00 น. ถึง 12.15 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรในการสัมมนาเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 675

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562

เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการร่วมมือ รักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงสาละวัน ครั้งที่ 12 จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมงานดังนี้

  1. เวลา 10.00 น. ร่วมประชุมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทยลาวจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
  2. เวลา 19.00 น. ร่วมต้อนรับและร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าแขวงแขวงสาละวันและคณะ ณ ลานสระว่ายน้ำ ชั้น 5 โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและ (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์)กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 659

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักพิงและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและที่อยู่อาศัยของผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม poc ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวด้วย

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี(นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานกรรมการและ(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์)กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 673

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562

เวลา 08.00 น.ถึง 08.30 น. เรื่อง : ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามโครงการพัฒนาต่อยอดขยายผลรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของกรมการพัฒนาชุมชนกิจกรรมชุมชนเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับ C กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับ C ณ โรงแรมรีเจ้นท์พาเลซ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 674

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมประทุมวรราช ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและ (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์)กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 676

เวลา 16.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออก (Eastern Lanna Fashion Lifestyle) ณ ลานอควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 661

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2562

เวลา 09.00 - 15.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานีและเครือข่ายอาหารปลอดภัย และสรุปผลงานตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมเสนอแผนบูรณาการอาหารปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมสุนีแกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 643


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603