วาระงานหอการค้าประจำเดือน กันยายน 2562


2019-04-23 14:08

จำนวนครั้งที่อ่าน : 147

หมายเหตุ : ใช้สำหรับ ค้นหาข้อมูล ภายในเว็บไซต์ แนะนำให้แบ่ง ระหว่างคำ ด้วย , (ลูกน้ำ) หรือ เว้นวรรค

วาระงานวันนี้

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562

เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการร่วมมือ รักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงสาละวัน ครั้งที่ 12 จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมงานดังนี้

  1. เวลา 10.00 น. ร่วมประชุมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทยลาวจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
  2. เวลา 19.00 น. ร่วมต้อนรับและร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าแขวงแขวงสาละวันและคณะ ณ ลานสระว่ายน้ำ ชั้น 5 โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและ (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์)กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 659

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักพิงและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและที่อยู่อาศัยของผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม poc ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวด้วย

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี(นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานกรรมการและ(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์)กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 673

ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line line@ website เป็นต้น

วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดที่ทำการสนง. คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล และพิธีเปิดใช้เครื่องATMธนาคารกรุงไทย สาขาอำเภอนาตาล ณ ร้านพิเชียรโฮม (ร้านของปธ.คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลฯ ประจำอำเภอนาตาล)

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562

เวลา 09.00 น.-12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (การกำหนดรูปแบบทางเลือกของโครงการ) โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 231 ช่วง จุดตัดทางหลวงหมายเลข 217 - จุดตัดทางหลวงหมายเลข2050 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 615

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 5/2562 (ก.บ.จ. อุบลราชธานี) ณห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ619

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายสุนั่น สุตัญตั้งใจ) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 610

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 628

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี(ก.ช.ภ.จ.อุบ)ณ ห้องประชุมปเองกันและบรรเทาสาธารณภัยจขังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานกรรมการ และ(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ630

เวลา 18.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว cool อีสาน (อุบลราชธานี-ยโสธร-อำนาจเจริญ) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 622

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมการจัดงานเชิดชูเกียรติและรำลึกดำเจียงคำชุมพลณอยุธยาประจำปี 2562 ปีที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี (ชั้น 2)

มอบหมายให้ :(นางปัทมาพร ไชยนา) รองกรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 617

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี (POC) ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นางเมตตา เมืองเจริญ) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 609

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

เวลา 08.00 น.-10.00 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 2 หัวข้อเรื่อง "แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานี" ณ โรงแรมสวนคุณตา อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 611

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญปแระชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่6/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 631

เวลา 14.30 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมต้อนรับกงสุลใหญ่สาธาณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น และเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมตังปัก โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 และร่วมงานเลี้ยงรับรอง ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการ และ นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 629

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการทางวิชาชีพและลงนามความร่วมมือระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีและประเทศเวียดนาม ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 641

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมแกรนด์เซ็นเตอร์โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 640

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรด้านอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายประมอน เขียวขำ) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 642

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562

เวลา 09.00 น. ถึง 12.15 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรในการสัมมนาเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 675

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562

เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการร่วมมือ รักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงสาละวัน ครั้งที่ 12 จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมงานดังนี้

  1. เวลา 10.00 น. ร่วมประชุมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทยลาวจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
  2. เวลา 19.00 น. ร่วมต้อนรับและร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าแขวงแขวงสาละวันและคณะ ณ ลานสระว่ายน้ำ ชั้น 5 โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและ (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์)กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 659

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักพิงและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและที่อยู่อาศัยของผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม poc ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวด้วย

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี(นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานกรรมการและ(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์)กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 673

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562

เวลา 08.00 น.ถึง 08.30 น. เรื่อง : ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามโครงการพัฒนาต่อยอดขยายผลรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของกรมการพัฒนาชุมชนกิจกรรมชุมชนเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับ C กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับ C ณ โรงแรมรีเจ้นท์พาเลซ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 674

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมประทุมวรราช ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและ (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์)กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 676

เวลา 16.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออก (Eastern Lanna Fashion Lifestyle) ณ ลานอควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 661

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2562

เวลา 09.00 - 15.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานีและเครือข่ายอาหารปลอดภัย และสรุปผลงานตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมเสนอแผนบูรณาการอาหารปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมสุนีแกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ :(นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่หนังสือ 643


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!