ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562


2019-04-20 04:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 66

นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการ ษริษัท ประชารัฐรักกสามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการอนุมัติสินเชื่อ

นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้า ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562"

ประชุมคณะอนุกรรมการบริการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562"

วันที่ 19 เม.ย. 2562 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมผาแต้ม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี

นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการ ษริษัท ประชารัฐรักกสามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการอนุมัติสินเชื่อ

  • แจ้งผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดอุบลราชธานี
  • แจ้งการปรับปรุงรายชื่อผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัด/ กรุงเทพมหานคร

ประเด็นหารือ

1)การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการขอกู้สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี

บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน (ประเทศไทย) จำกัด

2)การเปลี่ยนแปลงมติคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ บริษัท ยุพา ซิลเวอร์ แฮนด์ จำกัด

3)การผ่อนผันการชำระสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

3.1)บริษัท ทีเอ็นฟาร์ม เทรดดิ้ง จำกัด
3.2)บริษัท ทรูบุญ ฟาร์มา จำกัด

  • รายงานการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
  1. บริษัท ทีเอ็นฟาร์ม เทรดดิ้ง จำกัด
  2. บริษัท วารีมุจรินทร์ จำกัด

เรื่อง เพื่อพิจารณา

  • เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาเบิกเงินกู้
  1. บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่อง ทบทวนโครงการ

  1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมงคล ยางพารา
  2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลอนันต์พานิช

เรื่อง พิจารณาอนุมัติสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จำนวน 2 ราย วงเงินรวม 2,660,000 บาท

  1. บริษัท เฮลท์ตี้ ฮัก จำกัด

(วงเงินขอกู้ 9,050,000 บาท วงเงินเสนอที่ประชุม 2,000,000 บาท)

ได้รับการอนุมัติสินเชื่อวงเงิน 2,000,000 บาท แต่ยกเลิกวงเงินเนื่องจากไม่มีสถานที่สำหรับจัดตั้งเครื่องจักร ได้ดำเนินการยกเลิกในระบบ SSRC และจัดทำหนังสือแจ้งเรียบร้อยแล้ว การพิจารณาครั้งนี้ เป็นการยื่นคำขอกู้ใหม่

2.บริษัท สมา เฮลท์ตี้แคร์ จำกัด

(วงเงินขอกู้ 2,000,000 บาท วงเงินเสนอที่ประชุม 660,000 บาท)

เป็นผู้ขอกู้รายเดิม ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ได้ดำเนินการยกเลิกในระบบ SSRC และจัดทำหนังสือแจ้งเรียบร้อยแล้ว การพิจารณาครั้งนี้ เป็นการยื่นคำขอกู้ใหม่

ทั้งนี้ SME กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

กองทุนกำหนดเปิดรับคำขอให้กู้ใหม่ เปิดให้ยื่นคำขอ ตั้งแต่ 1 เมษายน-31 พฤษภาคม 2562

โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing