ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562


2019-04-20 04:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 65

นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการ ษริษัท ประชารัฐรักกสามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการอนุมัติสินเชื่อ

นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้า ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562"

ประชุมคณะอนุกรรมการบริการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562"

วันที่ 19 เม.ย. 2562 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมผาแต้ม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี

นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการ ษริษัท ประชารัฐรักกสามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการอนุมัติสินเชื่อ

  • แจ้งผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดอุบลราชธานี
  • แจ้งการปรับปรุงรายชื่อผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัด/ กรุงเทพมหานคร

ประเด็นหารือ

1)การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการขอกู้สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี

บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน (ประเทศไทย) จำกัด

2)การเปลี่ยนแปลงมติคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ บริษัท ยุพา ซิลเวอร์ แฮนด์ จำกัด

3)การผ่อนผันการชำระสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

3.1)บริษัท ทีเอ็นฟาร์ม เทรดดิ้ง จำกัด
3.2)บริษัท ทรูบุญ ฟาร์มา จำกัด

  • รายงานการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
  1. บริษัท ทีเอ็นฟาร์ม เทรดดิ้ง จำกัด
  2. บริษัท วารีมุจรินทร์ จำกัด

เรื่อง เพื่อพิจารณา

  • เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาเบิกเงินกู้
  1. บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่อง ทบทวนโครงการ

  1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมงคล ยางพารา
  2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลอนันต์พานิช

เรื่อง พิจารณาอนุมัติสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จำนวน 2 ราย วงเงินรวม 2,660,000 บาท

  1. บริษัท เฮลท์ตี้ ฮัก จำกัด

(วงเงินขอกู้ 9,050,000 บาท วงเงินเสนอที่ประชุม 2,000,000 บาท)

ได้รับการอนุมัติสินเชื่อวงเงิน 2,000,000 บาท แต่ยกเลิกวงเงินเนื่องจากไม่มีสถานที่สำหรับจัดตั้งเครื่องจักร ได้ดำเนินการยกเลิกในระบบ SSRC และจัดทำหนังสือแจ้งเรียบร้อยแล้ว การพิจารณาครั้งนี้ เป็นการยื่นคำขอกู้ใหม่

2.บริษัท สมา เฮลท์ตี้แคร์ จำกัด

(วงเงินขอกู้ 2,000,000 บาท วงเงินเสนอที่ประชุม 660,000 บาท)

เป็นผู้ขอกู้รายเดิม ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ได้ดำเนินการยกเลิกในระบบ SSRC และจัดทำหนังสือแจ้งเรียบร้อยแล้ว การพิจารณาครั้งนี้ เป็นการยื่นคำขอกู้ใหม่

ทั้งนี้ SME กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

กองทุนกำหนดเปิดรับคำขอให้กู้ใหม่ เปิดให้ยื่นคำขอ ตั้งแต่ 1 เมษายน-31 พฤษภาคม 2562

โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603