ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562


2019-04-20 04:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 76

นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการ ษริษัท ประชารัฐรักกสามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการอนุมัติสินเชื่อ

นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้า ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562"

ประชุมคณะอนุกรรมการบริการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562"

วันที่ 19 เม.ย. 2562 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมผาแต้ม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี

นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการ ษริษัท ประชารัฐรักกสามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการอนุมัติสินเชื่อ

  • แจ้งผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดอุบลราชธานี
  • แจ้งการปรับปรุงรายชื่อผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัด/ กรุงเทพมหานคร

ประเด็นหารือ

1)การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการขอกู้สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี

บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน (ประเทศไทย) จำกัด

2)การเปลี่ยนแปลงมติคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ บริษัท ยุพา ซิลเวอร์ แฮนด์ จำกัด

3)การผ่อนผันการชำระสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

3.1)บริษัท ทีเอ็นฟาร์ม เทรดดิ้ง จำกัด
3.2)บริษัท ทรูบุญ ฟาร์มา จำกัด

  • รายงานการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
  1. บริษัท ทีเอ็นฟาร์ม เทรดดิ้ง จำกัด
  2. บริษัท วารีมุจรินทร์ จำกัด

เรื่อง เพื่อพิจารณา

  • เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาเบิกเงินกู้
  1. บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่อง ทบทวนโครงการ

  1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมงคล ยางพารา
  2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลอนันต์พานิช

เรื่อง พิจารณาอนุมัติสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จำนวน 2 ราย วงเงินรวม 2,660,000 บาท

  1. บริษัท เฮลท์ตี้ ฮัก จำกัด

(วงเงินขอกู้ 9,050,000 บาท วงเงินเสนอที่ประชุม 2,000,000 บาท)

ได้รับการอนุมัติสินเชื่อวงเงิน 2,000,000 บาท แต่ยกเลิกวงเงินเนื่องจากไม่มีสถานที่สำหรับจัดตั้งเครื่องจักร ได้ดำเนินการยกเลิกในระบบ SSRC และจัดทำหนังสือแจ้งเรียบร้อยแล้ว การพิจารณาครั้งนี้ เป็นการยื่นคำขอกู้ใหม่

2.บริษัท สมา เฮลท์ตี้แคร์ จำกัด

(วงเงินขอกู้ 2,000,000 บาท วงเงินเสนอที่ประชุม 660,000 บาท)

เป็นผู้ขอกู้รายเดิม ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ได้ดำเนินการยกเลิกในระบบ SSRC และจัดทำหนังสือแจ้งเรียบร้อยแล้ว การพิจารณาครั้งนี้ เป็นการยื่นคำขอกู้ใหม่

ทั้งนี้ SME กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

กองทุนกำหนดเปิดรับคำขอให้กู้ใหม่ เปิดให้ยื่นคำขอ ตั้งแต่ 1 เมษายน-31 พฤษภาคม 2562

โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!