นางพชร เตชะตานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน


2019-04-20 03:54

จำนวนครั้งที่อ่าน : 232

19 เมษายน2562 นางพชร เตชะตานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการประชุมคณะกรรมการปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช 2562 โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

นางพชร เตชะตานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการประชุมคณะกรรมการปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช 2562 โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีดีพระบาทเข้ารับพระราชทานต้นไม้มงคลเพื่อเชิญไปปลูกที่ถนนเฉลิมพระเกียรติ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ตามโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ซึ่งกรมหลวงมหาดไทยจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 โดยต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10 และเพื่อให้การดำเนินการปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพิธีบรมราชาถิเษก โดยให้ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นคณะกรรมการฯ

การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่าง วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดและสถานที่ที่จังหวัดกำหนดให้มีการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งแจ้งนายอำเภอพิจารณาจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ว่าการอำเภอโดยมีกรอบแนวคิดในการจัดนิทรรศการแบ่งเป็น 2 ส่วน

  1. พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช 2562
  2. พระราชกรณียกิจในพื้นที่

จังหวัดมอบให้นายอำเภอพัฒนาลำน้ำคูคลิง 1 ถนน 1 อำเภอ เช่นเดียวกับจังหวัด

การกำหนดกิจกรรมและรายละเอียดในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ควรผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีราชาภิเษก ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกันในระดับพื้นที่ และประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ประชาชนรับทราบในวงกว้าง

มติประชุม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมจัดหาสถานที่โดยเรียนเชิญหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สภาอุตสาหกรรมร่วมมือทำงานร่วมกันในระบบประชารัฐ และหารือประชุมในวันที่ 26 เมษายน 2562

เรื่องพิจารณา

  1. การกำหนดถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดอุบลราชธานีตามโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"

มิติประชุม ฝ่ายเลขานุการ ถนนแยกดงอู่ผึ้ง - ถนนศาลากลาง ด้วยคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทย คือผ่านส่วนราชการและปลูกต้นอื่นในช่วงระยะห่างนั้นๆ และ ยังไม่ระบุวันชัดเจน ประมาณการ ปลูก 28 พฤษภาคม 2562

2. การกำหนดพื้นที่ปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน

มติประชุม รูปแบบและสถานที่โยธาธิการจังหวัดเป็นผู้ออกแบบ ตรงจุดวงเวียนพาแต้มจำลองรบริเวณทางออกศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีขนาดกว้าง 20 เมตร รอบ 4 ทิศทาง ระดับความสูง 50 เซนติเมตร

3. กำหนดรูปแบบพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานและมอบหมายหน้าที่ให้ส่วนราชการรับผิดชอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมประเกียรติ

โดยสำนักงานพระพุทธพระศาสนาจังหวัด เป็นเจ้าภาพหลักในการทำพิธีต้นรวงผึ้งพระราชทาน โดย ต้นรวงผึ้ง ผลิตดอก ออกสีเหลืองบานสะพรั่งในช่วงเดือนก.ค.-ส.ค และผ่านช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค จะเป็นช่วงออกดอกของปลูกต้นทองอุไร เทียนทอง ระดับเสริม

4. การกำหนดมาตรการในการดูแลต้นไม้มงคลพระราชทานให้มีความเจริญงอกงาม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

และที่ประชุมเสนอ ต้นรวงผึ้ง จะทำให้ผึ้งหลวงเยอะ เกิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัด

ทั้งนี้มีการกำหนดประชุมในครั้งต่อไปในวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุม


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!