นางพชร เตชะตานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน


2019-04-20 03:54

จำนวนครั้งที่อ่าน : 136

19 เมษายน2562 นางพชร เตชะตานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการประชุมคณะกรรมการปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช 2562 โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

นางพชร เตชะตานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการประชุมคณะกรรมการปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช 2562 โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีดีพระบาทเข้ารับพระราชทานต้นไม้มงคลเพื่อเชิญไปปลูกที่ถนนเฉลิมพระเกียรติ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ตามโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ซึ่งกรมหลวงมหาดไทยจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 โดยต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10 และเพื่อให้การดำเนินการปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพิธีบรมราชาถิเษก โดยให้ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นคณะกรรมการฯ

การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่าง วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดและสถานที่ที่จังหวัดกำหนดให้มีการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งแจ้งนายอำเภอพิจารณาจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ว่าการอำเภอโดยมีกรอบแนวคิดในการจัดนิทรรศการแบ่งเป็น 2 ส่วน

  1. พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช 2562
  2. พระราชกรณียกิจในพื้นที่

จังหวัดมอบให้นายอำเภอพัฒนาลำน้ำคูคลิง 1 ถนน 1 อำเภอ เช่นเดียวกับจังหวัด

การกำหนดกิจกรรมและรายละเอียดในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ควรผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีราชาภิเษก ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกันในระดับพื้นที่ และประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ประชาชนรับทราบในวงกว้าง

มติประชุม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมจัดหาสถานที่โดยเรียนเชิญหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สภาอุตสาหกรรมร่วมมือทำงานร่วมกันในระบบประชารัฐ และหารือประชุมในวันที่ 26 เมษายน 2562

เรื่องพิจารณา

  1. การกำหนดถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดอุบลราชธานีตามโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"

มิติประชุม ฝ่ายเลขานุการ ถนนแยกดงอู่ผึ้ง - ถนนศาลากลาง ด้วยคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทย คือผ่านส่วนราชการและปลูกต้นอื่นในช่วงระยะห่างนั้นๆ และ ยังไม่ระบุวันชัดเจน ประมาณการ ปลูก 28 พฤษภาคม 2562

2. การกำหนดพื้นที่ปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน

มติประชุม รูปแบบและสถานที่โยธาธิการจังหวัดเป็นผู้ออกแบบ ตรงจุดวงเวียนพาแต้มจำลองรบริเวณทางออกศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีขนาดกว้าง 20 เมตร รอบ 4 ทิศทาง ระดับความสูง 50 เซนติเมตร

3. กำหนดรูปแบบพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานและมอบหมายหน้าที่ให้ส่วนราชการรับผิดชอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมประเกียรติ

โดยสำนักงานพระพุทธพระศาสนาจังหวัด เป็นเจ้าภาพหลักในการทำพิธีต้นรวงผึ้งพระราชทาน โดย ต้นรวงผึ้ง ผลิตดอก ออกสีเหลืองบานสะพรั่งในช่วงเดือนก.ค.-ส.ค และผ่านช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค จะเป็นช่วงออกดอกของปลูกต้นทองอุไร เทียนทอง ระดับเสริม

4. การกำหนดมาตรการในการดูแลต้นไม้มงคลพระราชทานให้มีความเจริญงอกงาม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

และที่ประชุมเสนอ ต้นรวงผึ้ง จะทำให้ผึ้งหลวงเยอะ เกิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัด

ทั้งนี้มีการกำหนดประชุมในครั้งต่อไปในวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุม


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing