นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัด ร่วมประชุมจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปีพ.ศ. 2562


2019-04-19 20:06

จำนวนครั้งที่อ่าน : 78

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09:30 น. ณห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีพ.ศ. 2562 (ฝ่ายเลขานุการ) ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09:30 น. ณห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีพ.ศ. 2562 (ฝ่ายเลขานุการ) ครั้งที่ 1/2562

จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับ ส่วนราชการ รัฐวิสากิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เถียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 6-17 กรกฎาคม 2562 และเพื่อกำหนดกรอบการการทำงาน เพื่อให้การทำงานของฝ่ายเลขานุการเป็นไปได้ความเรียบร้อย

ประเด็นหารือการเตรียมงานของฝ่ายต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

 1. รูปแบบงาน
 2. สถานที่ดำเนินการ
 3. ระยะเวลาในการเตรียมงานเริ่มดำเนินการใด
 4. ประมาณค่าใช้จ่าย

โดยมี ทั้งสิ้น 16 กิจกรรม

 1. พิธีเปิดงานเทศกาลงานประเพณีแห่เทียนนพรรษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
 2. การอัญเชิญเทียนและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
 3. การแสดงประกอบแสง สี เสียง และขบวนแห่เทียนภาคกลางคืนวันที่ 16-17 กรกฎา 2562
 4. ถนนสายเทียนสายวัฒนธรรม วันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562
 5. การจัดทำต้นเทียนมหาชาติ (ชื่อเดิม) วันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562
 6. การจัดทำอุโมงค์เทียน (พิจารณาสถานที่) วันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562
 7. ที่ศรัทธาราชธานีแห่งเทียนชื่อเดิมวันที่ 12 ถึง 17 กรกฎาคม 2562
 8. งานเทศกาลศิลปะแกะสลักเทียนานาชาติเมืองอุบล(ชื่อเดิม)วันที่ 9-17 กรกฎาคม 2562 เปลี่ยนแปลงการแข่งขันแกะสลักรุ่นเยวชน
 9. เยี่ยมชุมชนชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียนวันที่ 1-17 กรกฎาคม 2562
 10. การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP และสิ่งของที่ระลึกตลาดย้อนยุค วันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562
 11. การจัดแสดง ชื่อสุขขี ศรีวนาไล (ชื่อเดิม) วันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562
 12. การประกวดสาวงามเทียนพรรษางานพาแลง(รอพิจารณา)วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
 13. กิจกรรมด้านพุทธศาสนา (เวียนเทียน) วันที่ 16 กรกฎาคม 2562
 14. การประกวดต้นเทียนพรรษาวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2562
 15. พิธีเปิดงานประเพณีแห่เถียนพรรษา วันที่ 17 กรกฎาคม 2562
 16. เทียนอุบล ยนได้ตลอดทั้งเดือน วันที่ 17 - 30 กรกฎาคม 2562 โดยในการประชุมฝ่ายเลขาธิการในวันนี้ หารือเพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ต่อไป

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมือสั่งซื้อผลผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพังงา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1cY09JR5pwpSZvj4TbYWqFcMZD_aCLHyb/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ระบบ Google Meet

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 2/2564

ผ่าน VDO Conference (Google Hangout Meet)

รหัสผ่าน: mvb-hbws-zho

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 377/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GVfZoawh8naBg0ssSbHFX5obAzOmYMeu/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564