นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัด ร่วมประชุมจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปีพ.ศ. 2562


2019-04-19 20:06

จำนวนครั้งที่อ่าน : 73

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09:30 น. ณห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีพ.ศ. 2562 (ฝ่ายเลขานุการ) ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09:30 น. ณห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีพ.ศ. 2562 (ฝ่ายเลขานุการ) ครั้งที่ 1/2562

จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับ ส่วนราชการ รัฐวิสากิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เถียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 6-17 กรกฎาคม 2562 และเพื่อกำหนดกรอบการการทำงาน เพื่อให้การทำงานของฝ่ายเลขานุการเป็นไปได้ความเรียบร้อย

ประเด็นหารือการเตรียมงานของฝ่ายต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

 1. รูปแบบงาน
 2. สถานที่ดำเนินการ
 3. ระยะเวลาในการเตรียมงานเริ่มดำเนินการใด
 4. ประมาณค่าใช้จ่าย

โดยมี ทั้งสิ้น 16 กิจกรรม

 1. พิธีเปิดงานเทศกาลงานประเพณีแห่เทียนนพรรษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
 2. การอัญเชิญเทียนและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
 3. การแสดงประกอบแสง สี เสียง และขบวนแห่เทียนภาคกลางคืนวันที่ 16-17 กรกฎา 2562
 4. ถนนสายเทียนสายวัฒนธรรม วันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562
 5. การจัดทำต้นเทียนมหาชาติ (ชื่อเดิม) วันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562
 6. การจัดทำอุโมงค์เทียน (พิจารณาสถานที่) วันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562
 7. ที่ศรัทธาราชธานีแห่งเทียนชื่อเดิมวันที่ 12 ถึง 17 กรกฎาคม 2562
 8. งานเทศกาลศิลปะแกะสลักเทียนานาชาติเมืองอุบล(ชื่อเดิม)วันที่ 9-17 กรกฎาคม 2562 เปลี่ยนแปลงการแข่งขันแกะสลักรุ่นเยวชน
 9. เยี่ยมชุมชนชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียนวันที่ 1-17 กรกฎาคม 2562
 10. การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP และสิ่งของที่ระลึกตลาดย้อนยุค วันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562
 11. การจัดแสดง ชื่อสุขขี ศรีวนาไล (ชื่อเดิม) วันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562
 12. การประกวดสาวงามเทียนพรรษางานพาแลง(รอพิจารณา)วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
 13. กิจกรรมด้านพุทธศาสนา (เวียนเทียน) วันที่ 16 กรกฎาคม 2562
 14. การประกวดต้นเทียนพรรษาวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2562
 15. พิธีเปิดงานประเพณีแห่เถียนพรรษา วันที่ 17 กรกฎาคม 2562
 16. เทียนอุบล ยนได้ตลอดทั้งเดือน วันที่ 17 - 30 กรกฎาคม 2562 โดยในการประชุมฝ่ายเลขาธิการในวันนี้ หารือเพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ต่อไป

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603