ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในพิธี สถาปนาและเปิดป้ายโรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์


2019-04-19 15:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 282

วันที่ 19 เมษายน 2562 นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในพิธี สถาปนาและเปิดป้ายโรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ Buddhist Orphan Youth School (BOYS) เลขที่ 149/2 หมู่ 3 ถนนอุบล-ตระการ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ Buddhist Orphan Youth School (BOYS) ดำเนินงานโดย มูลนิธิพัฒนาชีวิต (อาคม - บรรจง ริมทอง)

วันที่ 19 เมษายน 2562 นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในพิธี สถาปนาและเปิดป้ายโรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ Buddhist Orphan Youth School (BOYS) เลขที่ 149/2 หมู่ 3 ถนนอุบล-ตระการ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ Buddhist Orphan Youth School (BOYS) ดำเนินงานโดย มูลนิธิพัฒนาชีวิต (อาคม - บรรจง ริมทอง) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนยุวทูตศึกษากรุงเทพมหานคร (YES), ผู้ก่อตั้งโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อุบลราชธานี (YES II), โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมต่างชาติต่างประเทศ (YES Thailand) ได้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ และเปิดทำการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทสามัญศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทุระดับชั้น เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในท้องถิ่น ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน) ตลอดจนการปลูกฝัง ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม และเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมอย่างยั่งยืน .


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing