ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในพิธี สถาปนาและเปิดป้ายโรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์


2019-04-19 15:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 262

วันที่ 19 เมษายน 2562 นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในพิธี สถาปนาและเปิดป้ายโรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ Buddhist Orphan Youth School (BOYS) เลขที่ 149/2 หมู่ 3 ถนนอุบล-ตระการ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ Buddhist Orphan Youth School (BOYS) ดำเนินงานโดย มูลนิธิพัฒนาชีวิต (อาคม - บรรจง ริมทอง)

วันที่ 19 เมษายน 2562 นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในพิธี สถาปนาและเปิดป้ายโรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ Buddhist Orphan Youth School (BOYS) เลขที่ 149/2 หมู่ 3 ถนนอุบล-ตระการ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ Buddhist Orphan Youth School (BOYS) ดำเนินงานโดย มูลนิธิพัฒนาชีวิต (อาคม - บรรจง ริมทอง) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนยุวทูตศึกษากรุงเทพมหานคร (YES), ผู้ก่อตั้งโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อุบลราชธานี (YES II), โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมต่างชาติต่างประเทศ (YES Thailand) ได้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ และเปิดทำการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทสามัญศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทุระดับชั้น เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในท้องถิ่น ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน) ตลอดจนการปลูกฝัง ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม และเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมอย่างยั่งยืน .


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603