โครงการปั่นจกัรยานทัวริ่งทางไกล “อุบลแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์ คร้ังที่ 4” วนัที่ 12 - 14 ตุลาคม 2562


2019-04-19 12:25

จำนวนครั้งที่อ่าน : 624

ความเป็นมาของโครงการ เนื่องดว้ยสมาชิกเฟสบุ๊คกลุ่มจักรยานทัวริ่ง Thailand ซ่ึงมีสมาชิกจา นวน 11,300 คน ได้จัดโครงการปั่นจักรยานทัวริ่งทางไกล “อุบลแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์ ครั้งที่ 4” ในวนัที่ 12 - 14 ตุลาคม 2562 ซึ่งก่อนหนา้นี้ได้จัดมาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 “รวมพลคนทัวริ่ง” สถานที่จดังานคือ เขื่อนขุนด่านปราการชล จงัหวดันครนายก ครั้งที่ 2 “บ้านไร่เนินทรายแคมป์ปิ้ง ทัวริ่งไทยแลนด์” สถานที่จัดงานคือ อ าเภอวังน ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา และครั้งที่ 3 “สมิหลาแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์” สถานที่จดังานคือ หาดสมิหลา จงัหวดัสงขลา

โครงการปั่นจกัรยานทัวริ่งทางไกล “อุบลแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์ คร้ังที่ 4” วนัที่ 12 - 14 ตุลาคม 2562

ความเป็นมาของโครงการ เนื่องดว้ยสมาชิกเฟสบุ๊คกลุ่มจักรยานทัวริ่ง Thailand ซ่ึงมีสมาชิกจา นวน 11,300 คน ได้จัดโครงการปั่นจักรยานทัวริ่งทางไกล “อุบลแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์ ครั้งที่ 4” ในวนัที่ 12 - 14 ตุลาคม 2562 ซึ่งก่อนหนา้นี้ได้จัดมาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 “รวมพลคนทัวริ่ง” สถานที่จดังานคือ เขื่อนขุนด่านปราการชล จงัหวดันครนายก ครั้งที่ 2 “บ้านไร่เนินทรายแคมป์ปิ้ง ทัวริ่งไทยแลนด์” สถานที่จัดงานคือ อ าเภอวังน ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา และครั้งที่ 3 “สมิหลาแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์” สถานที่จดังานคือ หาดสมิหลา จงัหวดัสงขลา ทั้งนี้เพื่อ เป็นการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี ทางแอดมินกลุ่มได้มี ความเห็นว่าจังหวัดอุบลราชธานี มีสถานที่ที่น่าสนใจทางธรรมชาติและยังมีประวัติศาสตร์ให้น่า คน้หา จึงได้ก าหนดการจัดงาน “อุบลแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์ ครั้งที่ 4” ขึ้นมา เพื่อให้สมาชิกกลุ่ม จักรยานทัวริ่ง Thailand ได้มาศึกษาเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามและประวัติความเป็นมา ของจงัหวดัอุบลราชธานี โดยเริ่มต้นปั่นจักรยานทัวริ่งจากศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี ไปยังอุทธยานแห่งชาติผาแต้ม,วดัภูพร้าว (วดัเรืองแสง), เขื่อนสิรินธร ระยะทางการปั่น 3 วนั 2 คืน จา นวนรวมทั้งสิ้น 250 กิโลเมตร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ภายในจงัหวดัอุบลราชธานีและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในจงัหวดัอุบลราชธานี หันมาใช้ จักรยานในการเดินทางและในชีวิตประจ าวันให้มากขึ้น ซ่ึงในการจดังาน “อุบลแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์ ครั้งที่ 4” ในวนัที่ 12 - 14 ตุลาคม 2562 นี้ คาดว่าจะมีนักปั่นจักรยานจากชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน ทัวริ่งในครั้งนี้ จา นวน 300 - 500 คน ในการนี้ทางกลุ่มจักรยานทัวริ่ง Thailand ขอเรียนเชิญท่าน เป็นเจา้ภาพและสนับสนุนของรางวลั รวมถึงงบประมาณในการจดังาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับนักปั่นทัวริ่ง เพื่อให้กิจกรรมได้บรรลุวัตถุประสงค์ ทางกลุ่มจักรยานทัวริ่ง Thailand หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านด้วยดี และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603