โครงการปั่นจกัรยานทัวริ่งทางไกล “อุบลแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์ คร้ังที่ 4” วนัที่ 12 - 14 ตุลาคม 2562


2019-04-19 12:25

จำนวนครั้งที่อ่าน : 651

ความเป็นมาของโครงการ เนื่องดว้ยสมาชิกเฟสบุ๊คกลุ่มจักรยานทัวริ่ง Thailand ซ่ึงมีสมาชิกจา นวน 11,300 คน ได้จัดโครงการปั่นจักรยานทัวริ่งทางไกล “อุบลแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์ ครั้งที่ 4” ในวนัที่ 12 - 14 ตุลาคม 2562 ซึ่งก่อนหนา้นี้ได้จัดมาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 “รวมพลคนทัวริ่ง” สถานที่จดังานคือ เขื่อนขุนด่านปราการชล จงัหวดันครนายก ครั้งที่ 2 “บ้านไร่เนินทรายแคมป์ปิ้ง ทัวริ่งไทยแลนด์” สถานที่จัดงานคือ อ าเภอวังน ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา และครั้งที่ 3 “สมิหลาแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์” สถานที่จดังานคือ หาดสมิหลา จงัหวดัสงขลา

โครงการปั่นจกัรยานทัวริ่งทางไกล “อุบลแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์ คร้ังที่ 4” วนัที่ 12 - 14 ตุลาคม 2562

ความเป็นมาของโครงการ เนื่องดว้ยสมาชิกเฟสบุ๊คกลุ่มจักรยานทัวริ่ง Thailand ซ่ึงมีสมาชิกจา นวน 11,300 คน ได้จัดโครงการปั่นจักรยานทัวริ่งทางไกล “อุบลแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์ ครั้งที่ 4” ในวนัที่ 12 - 14 ตุลาคม 2562 ซึ่งก่อนหนา้นี้ได้จัดมาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 “รวมพลคนทัวริ่ง” สถานที่จดังานคือ เขื่อนขุนด่านปราการชล จงัหวดันครนายก ครั้งที่ 2 “บ้านไร่เนินทรายแคมป์ปิ้ง ทัวริ่งไทยแลนด์” สถานที่จัดงานคือ อ าเภอวังน ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา และครั้งที่ 3 “สมิหลาแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์” สถานที่จดังานคือ หาดสมิหลา จงัหวดัสงขลา ทั้งนี้เพื่อ เป็นการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี ทางแอดมินกลุ่มได้มี ความเห็นว่าจังหวัดอุบลราชธานี มีสถานที่ที่น่าสนใจทางธรรมชาติและยังมีประวัติศาสตร์ให้น่า คน้หา จึงได้ก าหนดการจัดงาน “อุบลแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์ ครั้งที่ 4” ขึ้นมา เพื่อให้สมาชิกกลุ่ม จักรยานทัวริ่ง Thailand ได้มาศึกษาเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามและประวัติความเป็นมา ของจงัหวดัอุบลราชธานี โดยเริ่มต้นปั่นจักรยานทัวริ่งจากศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี ไปยังอุทธยานแห่งชาติผาแต้ม,วดัภูพร้าว (วดัเรืองแสง), เขื่อนสิรินธร ระยะทางการปั่น 3 วนั 2 คืน จา นวนรวมทั้งสิ้น 250 กิโลเมตร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ภายในจงัหวดัอุบลราชธานีและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในจงัหวดัอุบลราชธานี หันมาใช้ จักรยานในการเดินทางและในชีวิตประจ าวันให้มากขึ้น ซ่ึงในการจดังาน “อุบลแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์ ครั้งที่ 4” ในวนัที่ 12 - 14 ตุลาคม 2562 นี้ คาดว่าจะมีนักปั่นจักรยานจากชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน ทัวริ่งในครั้งนี้ จา นวน 300 - 500 คน ในการนี้ทางกลุ่มจักรยานทัวริ่ง Thailand ขอเรียนเชิญท่าน เป็นเจา้ภาพและสนับสนุนของรางวลั รวมถึงงบประมาณในการจดังาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับนักปั่นทัวริ่ง เพื่อให้กิจกรรมได้บรรลุวัตถุประสงค์ ทางกลุ่มจักรยานทัวริ่ง Thailand หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านด้วยดี และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing