วาระงานหอการค้าประจำเดือน ตุลาคม 2562


2019-04-17 20:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 105

วาระงานวันนี้

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562

เวลา 09.30 น. เรื่่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานประเมินผลกระทบและสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิต่องานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 743

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายสนั่น สุตัญตั้งใจ) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 745

ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line line@ website เป็นต้น

วาระงานหอการค้าอุบล

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562

เวลา 11.00 น. เรื่อง : เชืญประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย และร่วมกิจกรรมปฎิบัติการสูบน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขัง ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 695

เวลา 11.30 น. เรื่อง : ร่วมกิจกรรมกินเจสัญจร ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ณ มูลนิธิหลิงอิ่นซื่อ (ตำบลปทุม ติดอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง)

มอบหมายให้ : คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562

เวลา 11.30 น. เรื่อง : ร่วมกิจกรรมกินเจสัญจร ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ณ มูลนิธิหลิงอิ่นซื่อ (ตำบลปทุม ติดอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง)

มอบหมายให้ : คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 13.00 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม KICK OFF ปฎิบัติการสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง ณ วัดเสนาวงศ์ ชุมชนหาดสวนยาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 695

เวลา 13.00 - 21.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล "ร่วมน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม" ณ ลานไนท์มาร์เก็ต อุบลสแควร์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 696

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562

เวลา 13.30 - 16.30 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำมูล ครั้งที่ 1 (ระดับลุ่มน้ำ) ณ ห้องประชุมบอลลูน A - B โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและ(นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 691

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

เวลา 14.00 น. เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.) ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 726

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562

เวลา 09.30 - 12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และจำทำโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า และการลงทุน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 715

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่7/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 727

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดอแุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางเมตตา เมืองเจริญ) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 733

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลรรชธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 730

เวลา 13.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 724

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ร่วมกิจกรรมบายศีสู่ขวัญกำลังพลที่ช่วยงานผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 ณ วัดเสนาวงศ์ เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 742

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ ชั้น 4 อาคารเรียนและปฎิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุลบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 719

เวลา 14.00 น. เรื่อง : การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563และขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานฯ ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 735

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประาบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี(ก.ช.ภ.จ.อบ.) ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 737

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562

เวลา 09.30 น. เรื่่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานประเมินผลกระทบและสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิต่องานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 743

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายสนั่น สุตัญตั้งใจ) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 745

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562

เวลา 13.00 - 15.00 น. เรื่อง : ขอเชิญท่านเข้าร่วมให้สัมภาษณ์ในการประชุมรับฟังความเห็นการพัฒนารูปแบบและกรอบการประเมิฯผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ณ ห้องประชุม Joint Space อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 732


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!