วาระงานหอการค้าประจำเดือน ตุลาคม 2562


2019-04-17 20:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 103

วาระงานวันนี้

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562

เวลา 09.30 น. เรื่่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานประเมินผลกระทบและสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิต่องานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 743

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายสนั่น สุตัญตั้งใจ) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 745

ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line [email protected] website เป็นต้น

วาระงานหอการค้าอุบล

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562

เวลา 11.00 น. เรื่อง : เชืญประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย และร่วมกิจกรรมปฎิบัติการสูบน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขัง ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 695

เวลา 11.30 น. เรื่อง : ร่วมกิจกรรมกินเจสัญจร ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ณ มูลนิธิหลิงอิ่นซื่อ (ตำบลปทุม ติดอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง)

มอบหมายให้ : คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562

เวลา 11.30 น. เรื่อง : ร่วมกิจกรรมกินเจสัญจร ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ณ มูลนิธิหลิงอิ่นซื่อ (ตำบลปทุม ติดอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง)

มอบหมายให้ : คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 13.00 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม KICK OFF ปฎิบัติการสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง ณ วัดเสนาวงศ์ ชุมชนหาดสวนยาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 695

เวลา 13.00 - 21.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล "ร่วมน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม" ณ ลานไนท์มาร์เก็ต อุบลสแควร์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 696

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562

เวลา 13.30 - 16.30 น. เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำมูล ครั้งที่ 1 (ระดับลุ่มน้ำ) ณ ห้องประชุมบอลลูน A - B โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการและ(นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 691

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

เวลา 14.00 น. เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.) ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 726

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562

เวลา 09.30 - 12.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และจำทำโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า และการลงทุน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 715

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่7/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 727

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดอแุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางเมตตา เมืองเจริญ) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 733

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลรรชธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 730

เวลา 13.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 724

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ร่วมกิจกรรมบายศีสู่ขวัญกำลังพลที่ช่วยงานผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 ณ วัดเสนาวงศ์ เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 742

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ ชั้น 4 อาคารเรียนและปฎิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุลบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 719

เวลา 14.00 น. เรื่อง : การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563และขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานฯ ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 735

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประาบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี(ก.ช.ภ.จ.อบ.) ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 737

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562

เวลา 09.30 น. เรื่่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานประเมินผลกระทบและสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิต่องานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 743

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายสนั่น สุตัญตั้งใจ) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 745

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562

เวลา 13.00 - 15.00 น. เรื่อง : ขอเชิญท่านเข้าร่วมให้สัมภาษณ์ในการประชุมรับฟังความเห็นการพัฒนารูปแบบและกรอบการประเมิฯผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ณ ห้องประชุม Joint Space อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 732


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603