การประุชุมคณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนาเมือง 9 องค์กร ด้านเศรษฐกิจ


2019-04-17 15:08

จำนวนครั้งที่อ่าน : 429

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น ที่โรงแรมสุนีย์ ได้มีการประชุม คณะทำงาน ขับเคลื่อน พัฒนาเมือง 9 องค์กร ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมท่องเที่ยวอุบล และ บริษัทประชารัฐ ประเด็นในการประชุม คือเรื่อง พิจารณา ทบทวน เป้าหมาย แนวทาง ในการขับเคลื่อน Smart City อุบล และ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ในกรอบการมีส่วนร่วม ของ 9 องค์กร

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น ที่โรงแรมสุนีย์ ได้มีการประชุม คณะทำงาน ขับเคลื่อน พัฒนาเมือง ด้านเศรษฐกิจ

ประกอบด้วย หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมท่องเที่ยวอุบล และ บริษัทประชารัฐ

มีเรื่องเข้า พิจารณา คือ การ ทบทวน เป้าหมาย แนวทาง ในการขับเคลื่อน Smart City อุบล และ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ในกรอบการมีส่วนร่วม ของ9องค์กร

จึงได้ กำหนด พิจารณาเรื่อง 2 ประเด็น ดังนี้

  1. ประเด็น การดูงาน ของคณะนักศึกษา หลักสูตร ผู้นำ การส่งเสริมเศรษฐกิจ Digital CEO รุ่นที่ 2 ที่จะมาเยี่ยม ดูงาน ที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 7 -9 มิถุนายน ถือเป็นเรื่องเร่งด่วน
  2. ประเด็นเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วม ของเก่าองค์กร ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

ประเด็น การดูงาน ของคณะนักศึกษา หลักสูตร ผู้นำ การส่งเสริมเศรษฐกิจ Digital CEO รุ่นที่ 2 ที่จะมาเยี่ยม ดูงาน ที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 7 -9 มิถุนายน

ในประเด็น การดูงานของนักศึกษา หลักสูตร ผู้นำส่งเสริมเศรษฐกิจ Digital CEO นั้น

ได้พิจารณาจากข้อมูล การชี้แจงของคุณน้ำผึ้ง ว่า ท่านผู้ว่า ได้เชิญ คุณน้ำผึ้ง ไปปรึกษาหารือ ในการเตรียมการ นำเสนอ ภาพรวม ในโครงการ ช่องเม็ก Happy Valley ของอำเภอสิรินธร โดยมอบหมาย ให้ ทำ presentation และการนำเสนอ ในกรอบ ช่องเม็ก Happy Valley แนวทาง ของอุบล โดยผู้ว่า ได้ให้แนวทางไว้ และมอบหมาย คุณน้ำผึ้ง เป็นผู้ดำเนินการ

ประเด็นเรื่อง Smart City อุบล ที่ประชุม ได้ท้าวความ ในรายละเอียด ที่ดำเนินการมาแล้ว 2 ปี โดยมี กรอบ ความต้องการ ผลักดัน 10 ด้าน ที่ชัดเจน และ ได้ดำเนินการ เป็นรูปธรรม แล้วบางส่วน เช่น เรื่อง Smart Bus เป็นต้น

ทั้งสองเรื่อง ที่ประชุมเห็นว่า ควรมีความสอดคล้องกัน โดยถือ ประเด็น Smart City อุบล ในพื้นที่ ชั้นใน เป็นกิจกรรมหลัก และ เติมเต็ม ด้วย โครงการ ช่องเม็ก Happy Valley เพิ่งจะ ชี้ให้เห็น ถึง ศักยภาพ และความน่าสนใจ ในการพัฒนา ให้อุบล เป็น smart City ที่สมบูรณ์ เพราะได้มอง ทั้งระยะสั้น และยาว แต่อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม ยังมองเรื่อง Smart City ใน 10 ด้าน เป็นหลัก และเติมเต็ม ด้วยโครงการช่องเม็ก Happy Valley

ดังนั้น ที่ประชุมมีความเห็น ว่า การนำเสนอ ควรจะ นำเสนอภาพรวม ทั้ง 2 ประเด็นคือประเด็นหลัก และประเด็นเติมเต็ม ในรูปแบบ VTR ที่ใช้เวลา ประมาณ 8 ถึง 10 นาที

โดยมอบหมาย ให้คุณน้ำผึ้ง เขียนบท ช่องเม็ก Happy Valley แนวคิดท่านผู้ว่า

และ มอบหมาย เขียนบทรวม และ กำกับการทำ VTR ภาพรวม Smart City อุบล+ ช่องเม็ก Happy Valley โดยคณะทํางาน ทีมเลขา ประกอบด้วย ดร.กุลภา คุณศิริลักษ์และ คุณบี

ที่ประชุม มีมิต ให้ ทำ VTR และ เลือก ผู้ทำการผลิต คือ อัพอุบล โดยตั้งงบประมาณ ไว้ที่ 15,000 บาท

ารจัดที่นั่ง vip ในงานแห่เทียนพรรษา เป็นโครงการ ที่ 9 องค์กรเป็นผู้รับผิดชอบ ขอการสนับสนุน จากจังหวัด

ต้นเรื่อง การประสานงานโดย 9 องค์กร ในทางปฎิบัติ มีการมอบหมาย การประสานงาน ในนาม 9 องค์กร

หลักการ 9 องค์กร ต้องมี ส่วนร่วม ในการทำงาน ในการสนับสนุน และบริหารจัดการ ตามกรอบที่รับผิดชอบ เช่น ช่วยการจำหน่ายบัตร ช่วยการพัฒนาโครงการต่อยอด และ เป็นผู้รับผิดชอบ รับมอบหมาย ให้ดำเนินการ หลักสำคัญ อยู่ที่ ได้ดำเนินการภายใต้ ความเป็น 9 องค์กรสามัคคี

ดังนั้น การดำเนินการ ใดๆ ออก สื่อสาร จึงต้องทำในรูปแบบ 9 องค์กร เช่น สื่อประชาสัมพันธ์ การแถลงข่าว และการกำกับ ดูแล

ซึ่งเป็น รวมพลังที่ชัดเจน เป็น Smart Unity ซึ่งถือเป็นจุดแข็ง ของภาคเอกชน ในจังหวัด อุบลราชธานี ที่ มีวิสัยทัศน์ว่า

"รวม ร่วม กันคิด แบ่งกันทำ"

ดังนั้น การลงรายละเอียด ของ กรอบแนวคิด และแนวทางปฏิบัติ จึง เป็นเรื่องจำเป็น พี่จะต้องชัดเจน ถือเป็นTOR.....

การทำงานร่วมกัน ต้องชัดเจน ว่า เป้าหมาย ทำเพื่อส่วนรวม ส่วน จะมีผลพลอยได้ เกิดขึ้นกับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ก็ถือเป็นเรื่อง จะต้องชี้แจงชัดเจน เช่น รายได้ส่วนที่จะเข้า ส่วนกลาง และรายได้ ที่เป็นผลพลอยได้ ที่จะเข้าองค์กร ต่างๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อสมาคมท่องเที่ยวอุบล รับเป็นออแกไนซ์ ก็ต้อง พิจารณา เสมือน สมาคมท่องเที่ยวอุบล เป็นผู้ประกอบการ

การแยกส่วนรวม กลับส่วนตัว หรือการประกอบการ ออกได้อย่างชัดเจน ก็จะทำงานร่วมกันได้อย่าง ไม่มีข้อจำกัด สบายใจ แฮปปี้ทุกฝ่าย

การทำงานของ9องค์กร ต้องยึดหลัก ส่วนรวมต้องมาก่อน ส่วนอื่นเป็นผลพลอยได้หรือสิ่งจะได้รับที่ชัดเจย ในฐานะเป็นผู้ประกอบการ

==ที่ประชุม ให้ นำเสนอในที่ประชุม 9 องค์กร ในวันที่ 14 พค อีกครั้ง

==

ต้องเปิดกว้าง ให้โอกาสผู้ประกอบการ อย่างเท่าเทียม

เรามีความชัดเจน ในแง่ การผลักดัน การพัฒนาเมือง

ส่วนรวมต้องมาก่อน

ยุทธศาสตร์ SMART CITY UBON 10 ด้าน

ลองมาทำความเข้าใจ smart city จาก การนำเสนอ ของ จังหวัดภูเก็ต


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!